Trwa ładowanie...
d1fu6sy

MF w założeniach noweli ustawy o NBP chce m.in. dwukadencyjności RPP (opis)

19.08. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów w opublikowanych w poniedziałek założeniach do nowelizacji ustawy o NBP chce m.in. wprowadzenia dwukadencyjności Rady Polityki...

Share
d1fu6sy

19.08. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów w opublikowanych w poniedziałek założeniach do nowelizacji ustawy o NBP chce m.in. wprowadzenia dwukadencyjności Rady Polityki Pieniężnej oraz możliwości odwoływania członków Rady za podjęcie działalności zarobkowej lub publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską.

"W obecnym stanie prawnym członek Rady Polityki Pieniężnej wybierany jest na jedną sześcioletnią kadencję, bez możliwości jej przedłużenia (art. 13 ust. 2 ustawy o NBP). Proponuje się wprowadzenie możliwości sprawowania tej funkcji przez dwie kadencje" - napisano w założeniach.

"Celem zmiany jest zachowanie stabilności w składzie Rady, co jednocześnie zwiększać będzie stabilność podejmowanych decyzji, wpływających na sposób prowadzenia polityki monetarnej Polski" - dodano.

d1fu6sy

Nowelizacja ma także doprecyzować ograniczenia dotyczące aktywności zawodowej i publicznej członków RPP oraz zarządu NBP.

"Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o NBP, w okresie kadencji członek Rady nie może zajmować żadnych innych stanowisk i podejmować działalności zarobkowej lub publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską, a za zgodą Rady wyrażoną w drodze uchwały (bez udziału zainteresowanego) - dopuszczalna jest działalność w organizacjach międzynarodowych" - przypominają autorzy założeń do ustawy.

"Nie przewidziano jednak możliwości odwołania członków Rady w przypadku naruszenia ww. zakazu. W związku z tym proponuje się wprowadzenie takiej sankcji" - dodano.

Dodatkowo resort finansów chce, żeby RPP nie przyjmowała sprawozdania finansowego NBP, a jedynie dostawała dokument do wiadomości.

d1fu6sy

"Istniejąca formuła przyjmowania sprawozdania (finansowego NBP - PAP) przez Radę nie jest jasna, np. co do skutków ewentualnej odmowy przyjęcia sprawozdania. Jest ona także wadliwa merytorycznie, jako że sprawozdaniem objęte są kwestie w istocie niezwiązane z należącą do Rady problematyką polityki pieniężnej, chociaż Rada przyjmuje to sprawozdanie +kierując się założeniami polityki pieniężnej+" - napisano w założenia noweli ustawy.

"Także skutek w postaci obowiązku odprowadzenia do budżetu państwa części rocznego zysku NBP powiązany jest z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego przez Radę Ministrów, a nie z jego przyjęciem przez Radę. Dlatego też proponuje się rezygnację z przyjmowania przez Radę Polityki Pieniężnej rocznego sprawozdania finansowego NBP, przy jednoczesnym nałożeniu na zarząd NBP obowiązku przedkładania tego sprawozdania do wiadomości Rady" - dodają autorzy.

Ustawa proponuje również zniesienie obowiązku przygotowywania prognozy bilansu płatniczego.

MF chce także, aby bank centralny mógł reprezentować Polskę w organizacjach międzynarodowych nie tylko na zasadzie członkostwa, ale także współpracy oraz ponosił związane z tym koszty.

d1fu6sy

"Proponuje się stworzenie rozwiązań umożliwiających reprezentowanie przez NBP interesów Rzeczpospolitej Polskiej w podmiotach międzynarodowych nie tylko w postaci członkostwa (jak ma to miejsce w obowiązującym stanie prawnym), ale także w formie współpracy" - napisano w dokumencie.

"Współpraca taka, podobnie jak członkostwo, wiązać się będzie z ponoszeniem związanych z tym kosztów, które powinien pokrywać NBP ze środków własnych" - dodano.

O podjęciu określonej współpracy lub o członkostwie decydować ma każdorazowo zarząd NBP.

Wśród zmian przewidziano także odstąpienie od wymogu ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym stanowisk zajętych w głosowaniu przez członków Rady Polityki Pieniężnej.

"Jednocześnie nadal stanowiska te byłyby podawane do publicznej wiadomości, z zachowaniem dotychczasowych terminów" - wyjaśnia MF.

Intencją resortu finansów jest, aby rząd zajął się projektem nowelizacji ustawy o NBP w IV kwartale tego roku. (PAP)

bg/ ana/

d1fu6sy

Podziel się opinią

Share
d1fu6sy
d1fu6sy