Trwa ładowanie...
d28hd63

MFOOD - Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji serii E1 Spółki (1/2015) - EBI

MFOOD - Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji serii E1 Spółki (1/2015)

Share
d28hd63

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji serii E1 Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M FOOD SA (dawniej: M Development SA) z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii E1 Spółki ("Akcje serii E1"), emitowanych na podstawie uchwały Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E1 oraz uchwały Nr 2 w sprawie określenia zasad emisji akcji serii E1 z dnia 18 listopada 2014r. Spółka informowała o treści ww. uchwał w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 28/2014 z dnia 19 listopada 2014 roku. 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Subskrypcja Akcji serii E1 miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały Nr 2 Zarządu Spółki z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad emisji akcji serii E1, określono że umowy objęcia Akcji serii E1 zostaną zawarte w okresie od dnia 18 listopada 2014 roku do dnia 18 grudnia
2014 roku włącznie. 2) data przydziału instrumentów finansowych Subskrypcja Akcji serii E1 miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii E1 nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie od dnia 18 listopada 2014 roku do dnia 18 grudnia 2014 roku włącznie, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii E1 (złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcie przez oznaczonych adresatów) 3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją Oferta prywatna Akcji serii E1 obejmowała nie więcej niż 5.000.000 sztuk Akcji serii E1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 1.000.000,00 zł. 4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach W ramach emisji Akcji serii E1 nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii E1 nastąpiło w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych inwestorów (osoby uprawnione). 5) liczba Akcji serii E1, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji W ramach subskrypcji
prywatnej Akcji serii E1 Spółki osoby uprawnione przyjęły ofertę i objęły, w wyniku zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii E1, łącznie 2.300.550 sztuk Akcji serii E1. 6) cena, po jakiej Akcje serii E1 były obejmowane Wszystkie Akcje serii E1, w łącznej liczbie 2.300.550 sztuk, zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 0,60 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.380.330,00 zł. Cena emisyjna Akcji serii E1 została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną - zgodnie z postanowieniami art. 446 § 2 ksh - w drodze odrębnej uchwały, w wysokości 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję serii E1. 7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii E1 oraz 8) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii E1 Wszystkie Akcje serii E1, na które złożono zapisy zostały zaoferowane i objęte, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii E1, przez sześć podmiotów (osoby uprawnione). 9) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii E1 w ramach wykonywania
umów o subemisję W związku z emisją Akcji serii E1 nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10) Łączne koszty emisji Akcji serii E1 Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii E1 wyniosą około 8.800,00 zł brutto , z czego: - koszt podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.300,00 zł; - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji serii E1 ? 1.500,00 zł; - inne koszty związane z emisją Akcji serii E1 - szacunkowo 5.000,00 zł brutto Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji Akcji serii E1 poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zostaną zaliczone do kosztów finansowych. Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję Akcji serii E1, kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 10.452.698 zł i dzielił się będzie na 52.263.490 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, w tym: 100.000 sztuk Akcji serii A1, 1.255.000 sztuk Akcji serii B1, 607.940 sztuk Akcji serii C1, 48.000.000 sztuk Akcji serii D1, oraz
2.300.550 sztuk Akcji serii E1. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Emisyjnej zamiarem Spółki jest dokonanie dematerializacji Akcji serii E1 i ubieganie się o wprowadzenie Akcji serii E1 Spółki do organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28hd63

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Kochański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28hd63

Podziel się opinią

Share
d28hd63
d28hd63