Trwa ładowanie...
d1tqmc2
espi

MIDAS - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Midas S.A. o planowanym połączeniu transgranicznym ze ...

MIDAS - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Midas S.A. o planowanym połączeniu transgranicznym ze spółką zależną Conpidon. (24/2013)
Share
d1tqmc2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Midas S.A. o planowanym połączeniu transgranicznym ze spółką zależną Conpidon. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Midas Spółka Akcyjna ("Midas" lub "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 w związku z art. 516? Kodeksu spółek handlowych ("Ksh"), zawiadamia akcjonariuszy Midas o planowanym połączeniu transgranicznym ("Połączenie") Midas oraz Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, adres: Costakis.PantelidesAve 1, KolokasidesBuilding 3rd Floor, kod pocztowy 1010, Nikozja, Cypr, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki, Wydział Rejestrowy Przedsiębiorstw oraz Kuratora Masy Upadłościowej w Nikozji pod numerem HE 288399 ("Conpidon" lub "Spółka Przejmowana"). Połączenie nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą ? jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej ? całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z: (i) Tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Oddziałem 1 Rozdziału 2?
(Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych) (Artykuł 491 i następne, w szczególności Artykuły 5161-51618) Ksh oraz (ii) Sekcjami 201 ? do 201 ?? (Połączenie transgraniczne spółek kapitałowych) Cypryjskiego Prawa Spółek, Cap 113 Republiki Cypru zmienionym przez Law N.186(I)/2007 (?Cypryjskie Prawo Spółek"). W wyniku Połączenia, Midas - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 Ksh w związku z art. 516? Ksh i Sekcji 201 K? (1) (?) ( ?) (?) Cypryjskiego Prawa Spółek ? wstąpi, z dniem Połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Conpidon, a Conpidon ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji. Zważywszy, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 Ksh w związku z art. 516? Ksh, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Po dokonaniu Połączenia, Midas będzie spółką powstałą w wyniku transgranicznego połączenia i nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy ani siedziby statutowej w związku z Połączeniem.
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 29 kwietnia 2013 roku i opublikowanym w dniu 7 maja 2013 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 87 (4204), poz. 6175 oraz w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku. Jednocześnie Zarząd Midas informuje, iż następujące dokumenty: 1. Plan Połączenia, 2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli były sporządzane) oraz 3. Sprawozdanie Zarządu Midas uzasadniające połączenie, ("Dokumenty Połączeniowe") są dostępne do wglądu akcjonariuszy i pracowników Midas począwszy od dnia publikacji Pierwszego zawiadomienia akcjonariuszy Midas o planowanym połączeniu transgranicznym z Conpidon, to jest od dnia 17 maja 2013 roku do dnia 21 czerwca 2013 roku, to jest do dnia, na który zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas. Dokumenty Połączeniowe są dostępne do wglądu w siedzibie Midas, przy
ul. Lwowskiej 19 w Warszawie, budynek Norway House, piętro 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Akcjonariusze i pracownicy Midas mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Midas odpisów Dokumentów Połączeniowych. Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIDAS SA
(pełna nazwa emitenta)
MIDAS Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-660 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Lwowska 19
(ulica) (numer)
22 249 83 10 22 249 83 13
(telefon) (fax)
biuro@midasnfi.pl www.midasnfi.pl
(e-mail) (www)
525-10-06-698 010974600
(NIP) (REGON)
d1tqmc2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu
2013-06-04 Maciej Kotlicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tqmc2

Podziel się opinią

Share
d1tqmc2
d1tqmc2