Trwa ładowanie...
d7smary

MIDAS - Zmiana Statutu NFI MIDAS S.A. dokonana przez ZWZ Funduszu w dniu 15 listopada 2011 r. (81...

MIDAS - Zmiana Statutu NFI MIDAS S.A. dokonana przez ZWZ Funduszu w dniu 15 listopada 2011 r. (81/2011)

Share
d7smary

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana Statutu NFI MIDAS S.A. dokonana przez ZWZ Funduszu w dniu 15 listopada 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS S.A. ("Fundusz", "Spółka"), informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w dniu 15 listopada 2011 r., podjęło uchwałę nr 27/2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki. W związku z podjęciem ww. uchwały dokonano następującej zmiany w Statucie Spółki, z zastrzeżeniem, że skutek, w postaci zmiany Statutu, nastąpi z chwilą wpisania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Art. 8 ust. 8.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "8.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie mniej niż 84.393.335,00 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) złotych i nie więcej niż 147.966.675,00 (sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na nie mniej niż 843.933.350 (osiemset czterdzieści trzy miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące
trzysta pięćdziesiąt) i nie więcej niż 1.479.666.750 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 złotego (dziesięć groszy) każda, w tym: (a) 11.837.334 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji serii A o numerach od 00.000.001 do 11.837.334, (b) 47.349.336 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji serii B o numerach od 00.000.001 do 47.349.336, (c) 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00.000.001 (jeden) do 236.746.680, (d) nie mniej niż 548.000.000 (pięćset czterdzieści osiem milionów) i nie więcej niż 1.183.733.400 (jeden miliard sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o
numerach od 1 (jeden) do nie mniej niż 548.000.000 (pięćset czterdzieści osiem milionów) i nie więcej niż 1.183.733.400 (jeden miliard sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta)." Dotychczasowe brzmienie pełnego art. 8 Statutu Spółki: "8.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 29.593.335,00 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) złotych i dzieli się na 295.933.350 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 złotego (dziesięć groszy) każda, w tym: (a) 11.837.334 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji serii A o numerach od 00.000.001 do 11.837.334, (b) 47.349.336 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji serii B o numerach od 00.000.001 do 47.349.336, (c) 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów
siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00.000.001 (jeden) do 236.746.680. 8.2 Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi. 8.3 Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Fundusz (umorzenie dobrowolne). 8.4 Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych w art. 362 § 1 KSH, w tym w szczególności w celu ich umorzenia oraz dalszej odsprzedaży. 8.5 Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 par. 5 KSH. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego." Przyjęte brzmienie pełnego art. 8 Statutu Spółki: "8.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie mniej niż 84.393.335,00 (osiemdziesiąt cztery miliony
trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) złotych i nie więcej niż 147.966.675,00 (sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na nie mniej niż 843.933.350 (osiemset czterdzieści trzy miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) i nie więcej niż 1.479.666.750 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 złotego (dziesięć groszy) każda, w tym: (a) 11.837.334 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji serii A o numerach od 00.000.001 do 11.837.334, (b) 47.349.336 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji serii B o numerach od 00.000.001 do 47.349.336, (c) 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00.000.001 (jeden) do 236.746.680, (d) nie mniej niż 548.000.000 (pięćset czterdzieści osiem milionów) i nie więcej niż 1.183.733.400 (jeden miliard sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do nie mniej niż 548.000.000 (pięćset czterdzieści osiem milionów) i nie więcej niż 1.183.733.400 (jeden miliard sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta). 8.2 Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi. 8.3 Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Fundusz (umorzenie dobrowolne). 8.4 Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych w art. 362 § 1 KSH, w tym w szczególności w celu ich umorzenia oraz dalszej odsprzedaży. 8.5 Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 par.
5 KSH. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7smary

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Maciej Kotlicki Członek Zarządu
2011-11-15 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7smary

Podziel się opinią

Share
d7smary
d7smary