Trwa ładowanie...
d1diwk4
d1diwk4
espi

MIDAS - Znaczące umowy z CenterNet S.A. (52/2011)

MIDAS - Znaczące umowy z CenterNet S.A. (52/2011)
Share
d1diwk4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczące umowy z CenterNet S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna (dalej zwanego "Funduszem") informuje, iż w dniu 18 lipca 2011 roku, Fundusz zawarł z CenterNet S.A. z siedzibą w Warszawie ("CenterNet", spółka w 100% zależna od Funduszu) umowę pożyczki ("Umowa") o wartości 21.500.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy). Ponadto, Zarząd Funduszu informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, tj. od 19 lipca 2010 roku do 19 lipca 2011 roku, Fundusz zawarł z CenterNet trzy umowy o łącznej wartości 24.960.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy), które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej ("Umowy Znaczące"). Na podstawie zawartej w dniu 18 lipca 2011 roku Umowy, będącej jednocześnie umową o największej wartości w okresie ostatnich 12 miesięcy, Fundusz udzielił CenterNet pożyczki w kwocie 21.500.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest równe stawce WIBOR 1M + 3 punkty procentowe w skali roku. Terminem spłaty określonym w Umowie jest dzień 30 czerwca
2012 roku. CenterNet, w związku z poniesionymi przez Fundusz kosztami emisji bonów imiennych serii MID0612.1 (o których Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 50/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku), zobowiązał się w Umowie do zwrotu na rzecz Funduszu części poniesionych ww. kosztów, w kwocie 107.500 zł (słownie: sto siedem tysięcy pięćset). Zarówno Umowa jak i Umowy Znaczące nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki Umowy i Umów Znaczących nie odbiegają od powszechnie stosowanych. Umowa i Umowy Znaczące zostały uznane przez Fundusz za znaczące ze względu na ich wartość, która w przypadku Umowy jak i Umów Znaczących przekracza 10% kapitałów własnych Funduszu. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA
(pełna nazwa emitenta)
MIDAS Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-660 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Lwowska 19
(ulica) (numer)
22 249 83 10 22 249 83 13
(telefon) (fax)
biuro@midasnfi.pl www.midasnfi.pl
(e-mail) (www)
525-10-06-698 010974600
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Wojciech Pytel Prezes Zarządu
2011-07-19 Maciej Kotlicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1diwk4

Podziel się opinią

Share
d1diwk4
d1diwk4