Trwa ładowanie...
d15i4wd

MILKPOL - Raport miesięczny Milkpol SA za marzec 2015 roku (7/2015) - EBI

MILKPOL - Raport miesięczny Milkpol SA za marzec 2015 roku (7/2015)

Share
d15i4wd

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny Milkpol SA za marzec 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Milkpol? SA z siedzibą w Czarnocinie (?Spółka?) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2015 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych ?Milkpol? SA: W marcu 2015 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych ?Milkpol? SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez ?Milkpol? SA, w marcu 2015 roku zmalała, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2014, o 22,4%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2014 zmalała o 9,7%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w marcu 2015 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2014, zmalała o 8,7%. W
związku z wprowadzeniem na rynek w miesiącu lutym 2015 roku dwóch nowych produktów: ?Twój wędzony smak? (ser twarogowy o smaku wędzonym) oraz jogurt naturalny 2% tłuszczu, w marcu 2015 roku Spółka przeprowadziła kampanię reklamową nowych produktów oraz marki ?Czarnocin? w postaci bilboardów reklamowych na terenie miasta Łodzi. Przedmiotowe działania (rozszerzenie asortymentu produktów ?Milkpol? SA oraz marketingowa kampania reklamowa) związane są z realizacją strategii rozwoju Spółki mającej na celu zwiększenie wielkości oraz zasięgu sprzedaży wyrobów Spółki i mogą mieć wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę. W oparciu o ramową umowę handlową zawartą przez Spółkę z kontrahentem (podmiotem z siedzibą w Polsce południowo-wschodniej, będącym właścicielem ogólnopolskiej sieci handlowej, zwanym dalej ?Kontrahentem?), o której i o wykonywaniu której Spółka informowała, odpowiednio w treści raportów bieżących EBI: Nr 24/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku i Nr 4/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku, Spółka w
uzgodnieniu z Kontrahentem zamierza rozpocząć produkcję i dostarczanie pod marką własną Kontrahenta nowego produktu ?twarogu sernikowego? (aktualnie Spółka produkuje i dostarcza produkt pod marką własną Kontrahenta ? jogurt naturalny w różnych gramaturach). W ocenie Zarządu Spółki realizacja przedmiotowej umowy, a w tym w związku z planowanym rozszerzeniem asortymentu produktowego, może mieć skutki dla przyszłych wyników finansowych Milkpol SA. Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki. II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym: W marcu 2015 roku nie wystąpiły istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki. III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2015
roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden raport EBI: (1) raport bieżący EBI Nr 6/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za luty 2015 roku. W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2015 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego raportu ESPI. Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl. IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: W marcu 2015 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki. V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych
zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego: Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca kwietnia 2015 roku miały mieć miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów. Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku ? ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i4wd

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Aleksandra Świerczyńska Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i4wd

Podziel się opinią

Share
d15i4wd
d15i4wd