Trwa ładowanie...
d20vzxw
d20vzxw
espi

MINOX S.A. - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIAAKCJONARIUSZY SPÓŁKI MINOX ...

MINOX S.A. - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIAAKCJONARIUSZY SPÓŁKI MINOX S.A. (7/2013)
Share
d20vzxw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MINOX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MINOX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Echa Leśne 58 (zwana dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art.4022 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 marca 2014 roku, na godzinę 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. (dalej "Zgromadzenie") odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie z następującym porządkiem obrad: Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji i wprowadzenie ich do
obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu "NewConnect". 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed data Zgromadzenia, tj. w dniu 22.02.2014 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela akcji imiennych. Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód
złożenia akcji u notariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 12 lutego 2014 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem
Zgromadzenia tj. do dnia 17.02.2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 20.02.2014 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres korespondencyjny Spółki tj. 03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne 58 lub w postaci elektronicznej na adres: tomek_olszewski@minox.com.pl Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziesta kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Zgromadzenia lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: tomek_olszewski@minox.com.pl Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia ? do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie ? osobno dla każdego projektu uchwały ? z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osoba
fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawniona do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjna lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Olszewski | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MINOX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MINOX S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-257 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Echa Leśne 58
(ulica) (numer)
+48 22 889 56 75 +48 22 207 24 37, +48 22 435 58 70
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
524-249-40-89 015697647
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Krzysztof Sowiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20vzxw

Podziel się opinią

Share
d20vzxw
d20vzxw