Trwa ładowanie...
dnbc4wt
espi

MISPOL S.A. - WNIESIENIE PRZEZ MISPOL S.A. POWÓDZTWA O ZAPŁATĘ PRZECIWKO PODLASKIEMU TOWARZYSTWU ...

MISPOL S.A. - WNIESIENIE PRZEZ MISPOL S.A. POWÓDZTWA O ZAPŁATĘ PRZECIWKO PODLASKIEMU TOWARZYSTWU FINANSOWO-INWESTYCYJNEMU SP. Z O.O. (48/2011)
Share
dnbc4wt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | WNIESIENIE PRZEZ MISPOL S.A. POWÓDZTWA O ZAPŁATĘ PRZECIWKO PODLASKIEMU TOWARZYSTWU FINANSOWO-INWESTYCYJNEMU SP. Z O.O. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uchylenia się przez Mispol S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka") od skutków prawnych oświadczeń woli złożonych przez Spółkę poprzez zawarcie w dniu 10 grudnia 2010 r. z Podlaskim Towarzystwem Finansowo-Inwestycyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Wasilkowie ("PTFI") umów sprzedaży akcji PMB S.A. (odpowiednio "Umowy Sprzedaży" i "PMB"), Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż dnia 18 lipca 2011 r. pełnomocnik procesowy Spółki wystąpił z powództwem o zapłatę przeciwko PTFI do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy. Pozew został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, co zgodnie z art. 165 § 2 kodeksu postępowania cywilnego jest równoznaczne z wniesieniem powództwa do Sądu. Na podstawie złożonego pozwu Spółka wnosi o zasądzenie od PTFI na rzecz Spółki kwoty 2.138.009,98 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 31 maja 2011 r. do dnia zapłaty, tj. zapłaty spełnionego przez Spółkę wobec PTFI świadczenia
pieniężnego w postaci zapłaconych, na podstawie Umów Sprzedaży, przez Spółkę w formie pieniężnej części cen: (i) za 25.720 akcji imiennych serii A i 15.140 akcji imiennych serii B (łącznie 40.860 akcji), jak również: (ii) za 40.860 akcji imiennych serii B spółki PMB. Zgodnie z treścią Umów Sprzedaży pozostała cześć wspomnianych cen miała zostać potrącona z wierzytelnością Spółki wobec PTFI o opłacenie akcji serii K i L Spółki. Wobec uchylenia się od wszystkich skutków prawnych oświadczeń woli złożonych przez Spółkę w treści Umów Sprzedaży, które to wypowiedzenie zostało dokonane w związku z wprowadzeniem Spółki w błąd przez PTFI lub ewentualnie odstąpienia od Umów Sprzedaży z uwagi na nienadające się naprawić wady przedmiotów Umów Sprzedaży (tj. akcji PMB), odpadła podstawa prawna nabycia przez Spółkę od PTFI akcji PMB oraz odpadła podstawa prawna zapłaty przez Spółkę na rzecz PTFI ceny za akcje PMB. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż: 1) na podstawie postanowienia wydanego dnia 27 czerwca 2011 r.
przez Sąd Okręgowy VII Wydział Gospodarczy w Białymstoku roszczenie Spółki wobec PTFI objęte złożonym powództwem zostało zabezpieczone na aktywach PTFI wskazanych w postanowieniu Sądu; 2) w dniu 13 czerwca 2011 r. Spółka złożyła w sądzie rejestrowym Spółki (tj. Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego) wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zmianę danych Spółki poprzez wykreślenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K i L, które zostało zarejestrowane postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 31 grudnia 2010 r. W treści wniosku Spółka, na wypadek oddalenia przez sąd rejestrowy wniosku o zmianę danych w rejestrze, złożyła także wniosek o podjęcie przez sąd rejestrowy z urzędu, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, postępowania mającego na celu wykreślenie danych niedopuszczalnych ze względu na obowiązujące przepisy prawa poprzez wykreślenie z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji K i L, które zostało zarejestrowane postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 31 grudnia 2010 r. Do chwili publikacji niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki nie uzyskał informacji o rezultacie postępowania przed sądem rejestrowym zainicjowanego wspomnianym wnioskiem Spółki z dnia 13 czerwca 2011 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MISPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-399 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Octowa 1
(ulica) (numer)
085 74 99 358 085 74 99 317
(telefon) (fax)
sekretariat@mispol.com.pl www.mispol.com.pl
(e-mail) (www)
542-23-77-014 050400516
(NIP) (REGON)
dnbc4wt

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Petras Jasinskas Prezes Zarządu
2011-07-19 Mirosława Achinger Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnbc4wt

Podziel się opinią

Share
dnbc4wt
dnbc4wt