Trwa ładowanie...
d40sk9g

MIT - Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MNI S.A. (55/2012)

MIT - Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MNI S.A. (55/2012)

Share
d40sk9g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MNI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 13 grudnia br.) Spółka zawarła umowę (dalej Umowa) ze spółką MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MNI), której przedmiotem jest potrącenie wierzytelności MIT wobec MNI z wierzytelnością MNI względem MIT. Podstawowe warunki Umowy: W związku z powstaniem wzajemnych rozliczeń roszczeń, jakie powstały pomiędzy MNI a MIT zawarto umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności na łączną kwotę 46.676.754,32 złotych. Potrąceniu ulegają wierzytelności przysługujące MIT wobec MNI w postaci należnej wpłaty na poczet podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 151.004.460,80 złotych do kwoty 166.033.508,16 złotych, to jest o kwotę 15.029.047,28 złotych w drodze emisji 14.451.007 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,04 złotych, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. z dnia 4 grudnia 2012
roku oraz wierzytelności przysługujące MNI wobec MIT. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIT w dniu 4 grudnia 2012 roku została opublikowana przez Spółkę raportem bieżącym nr 53/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku. Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; §5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40sk9g

| | | MIT Mobile Internet Technology SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIT | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-366 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 483 11 00 | | 22 483 11 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mit@mitsa.pl | | www.mitsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-09-84 | | 011525843 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Leszek Kułak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40sk9g

Podziel się opinią

Share
d40sk9g
d40sk9g