Trwa ładowanie...
d2kg3af
d2kg3af
espi

MLP GROUP S.A. - Zwarcie aneksu do umowy zastawu na udziałach w spółce zależnej Emitenta MLP Pozn...

MLP GROUP S.A. - Zwarcie aneksu do umowy zastawu na udziałach w spółce zależnej Emitenta MLP Poznań II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (18/2014)
Share
d2kg3af

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MLP GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwarcie aneksu do umowy zastawu na udziałach w spółce zależnej Emitenta MLP Poznań II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 09 kwietnia br. został zawarty aneks do umowy o ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach MLP Poznań II sp. z o.o. zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta MLP Poznań I Sp. z o.o. jako Zastawcą oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach jako Zastawnikiem w dniu 18 grudnia 2013 roku ("Umowa zastawu"). O zawarciu Umowy zastawu Emitent informował w dniu 19.12.2013r. Raportem bieżącym nr 20/2013. Zastaw rejestrowy został wpisany do rejestru zastawów w dniu 28 stycznia 2014 roku pod pozycją nr 2385991 (Raport bieżący nr 9/2014 z dnia 04.02.2014r.). Aneks dotyczy zmiany zastawcy w związku ze zbyciem w drodze przeniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) wszystkich 6.000 udziałów posiadanych przez MLP Poznań I Sp. z o.o. w spółce MLP Poznań II Sp. z o.o. na rzecz spółki zależnej Emitenta MLP Property Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Na mocy aneksu MLP Property Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i
obowiązki MLP Poznań I Sp. z o.o. wynikające z Umowy Zastawu z chwilą zawarcia aneksu do Umowy zastawu, a MLP Poznań I Sp. z o.o. została zwolniona ze wszystkich praw i obowiązków wynikających z Umowy zastawu. Pozostałe warunki Umowy zastawu pozostają bez zmian. Zastawnik w ciągu 10 dni roboczych od zwarcia aneksu do Umowy Zastawu złoży wniosek w celu wpisu zmiany do rejestru zastawów. Po otrzymaniu postanowienia właściwego sądu o dokonaniu zmiany zastawu w rejestrze zastawów dokonanej w związku z zawarciem aneksu do Umowy Zastawu, Emitent poinformuje zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Pomiędzy MLP Poznań I sp. z o.o., MLP Property Sp. z o.o. oraz ING Bank Śląski S.A. oraz ich osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie zachodzą żadne
powiązania. Wartość ustanowionego zastawu ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MLP GROUP S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800 Pruszków
(kod pocztowy) (miejscowość)
3-go Maja 8
(ulica) (numer)
+48 22 738 30 10 +48 22 738 30 19
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
534-10-12-136 010971300
(NIP) (REGON)
d2kg3af

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Michael Shapiro Prezes Zarządu
2014-04-10 Radosław T. Krochta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kg3af

Podziel się opinią

Share
d2kg3af
d2kg3af