Trwa ładowanie...
du8xm96
du8xm96
espi

MNI - Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MIT Mobile Internet Technology...

MNI - Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MIT Mobile Internet Technology S.A. (174/2012)
Share
du8xm96

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 174 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MIT Mobile Internet Technology S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 13 grudnia br.) Spółka zawarła umowę (dalej Umowa) ze spółką MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MIT), której przedmiotem jest potrącenie wierzytelności MIT wobec MNI z wierzytelnością MNI względem MIT. Podstawowe warunki Umowy: W związku z powstaniem wzajemnych rozliczeń roszczeń, jakie powstały pomiędzy MNI a MIT zawarto umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności na łączną kwotę 46.676.754,32 złotych. Potrąceniu ulegają wierzytelności przysługujące MIT wobec MNI w postaci należnej wpłaty na poczet podwyższenia kapitału zakładowego MIT z kwoty 151.004.460,80 złotych do kwoty 166.033.508,16 złotych, to jest o kwotę 15.029.047,28 złotych w drodze emisji 14.451.007 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,04 złotych, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. z dnia 4 grudnia 2012
roku oraz wierzytelności przysługujące MNI wobec MIT. O zobowiązaniach MIT do MNI Spółka informowała raportem bieżącym nr 172/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku. Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; §5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Damian Wojnowski Prokurent
2012-12-13 Agnieszka Bareja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du8xm96

Podziel się opinią

Share
du8xm96
du8xm96