Trwa ładowanie...
d413h7z

MO-BRUK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2015

MO-BRUK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2015

Share
d413h7z
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8455,778 9089,879 2038,093 2169,716
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (138,962) 79,455 (33,494) 18,966
Zysk (starta) brutto (1091,791) (550,677) (263,154) (131,444)
Zysk (strata) netto (932,032) (571,729) (224,647) (136,469)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (459,064) (582,346) (110,648) (139,003)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (86,235) (5040,442) (20,785) (1203,132)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49,570 2345,118 11,948 565,243
Przepływy pieniężne netto, razem (495,729) (3277,670) (119,485) (782,366)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,4) (0,2) (0,1) (0,1)
Aktywa razem 179793,162 181459,919 43969,959 42573,240
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114456,669 115191,394 27991,360 27025,642
Zobowiązania długoterminowe 95105,694 96459,279 23258,913 22630,805
Zobowiązania krótkoterminowe 19350,975 18732,115 4732,447 4394,837
Kapitał własny 65336,493 66268,525 15978,599 15547,598
Kapitał zakładowy 23413,850 23413,850 5726,058 5493,243
Liczba akcji 2341385 2341385 2341385 2341385
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,9 28,3 6,8 6,6
Powyższe dane finansowe za I kwartał 2015 i 2014 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.03.2015 roku = 4,0890 PLN/EUR, na dzień 31.12.2014 roku = 4,2623 PLN/EUR - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku = 4,1489 PLN/EUR, od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku = 4,1894 PLN/EUR
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QS | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF i MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MO-BRUK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 33-322 | | Korzenna | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Niecew | | 68 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (18) 441 70 48 | | +48 (18) 441 70 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mobruk@mobruk.pl | | www.mobruk.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 734-329-42-52 | | 120652729 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

d413h7z

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GK Mo-BRUK S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za I kwartał 2015 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu Wiktor Mokrzycki

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d413h7z

Podziel się opinią

Share
d413h7z
d413h7z