Trwa ładowanie...
d1mzxc0
espi

MO-BRUK S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

MO-BRUK S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Share
d1mzxc0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 483 967,00 21 525 827,00 5 085,48 5 425,81
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 669 226,00 334 418,00 395,12 84,29
Zysk (strata) brutto 690 627,00 234 750,00 163,47 59,17
Zysk (strata) netto 575 220,00 170 131,00 136,16 42,88
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 452 446,00 2 247 254,00 1 764,07 566,44
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -43 571 369,00 -9 894 431,00 -10 313,80 -2 493,99
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 578 740,00 -2 229 691,00 1 793,96 -562,01
Przepływy pieniężne netto, razem -28 540 183,00 -9 876 868,00 -6 755,76 -2 489,56
Liczba akcji 2 341 385,00 2 341 385,00 2 341,38 2 341,38
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,20 0,10 0,10 0,00
Aktywa razem 144 993 056,00 141 589 494,00 34 025,54 32 057,03
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79 915 962,00 77 087 620,00 18 753,89 17 453,27
Zobowiązania długoterminowe 53 014 137,00 53 920 539,00 12 440,83 12 208,05
Zobowiązania krótkoterminowe 26 901 824,00 23 167 081,00 6 313,05 5 245,21
Kapitał własny 65 077 094,00 64 501 875,00 15 271,65 14 603,75
Kapitał zakładowy 23 413 850,00 23 413 850,00 5 494,53 5 301,08
Liczba akcji 2 341 385,00 2 341 385,00 2 341,38 2 341,38
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 27,80 27,50 6,50 6,20
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące pierwszego półrocza 2012 wg średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2012 roku - 4,2613 zł/EUR2011 roku wg średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2011 - 4,4168 zł/EUR- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego półrocza 2012 roku - 4,2246 zł/EUR oraz roku 2011 - 3,9673 zł/EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z ß 82 ust. 2 i ß 83 ust. 3 Rozporz?dzenia Ministra Finansůw z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z půün. zm.)
dla emitentůw papierůw wartoúciowych prowadz?cych dzia?alnoúś wytwůrcz?, budowlan?, handlow? lub us?ugow?
za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-08-08
MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MO-BRUK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-322 Korzenna
(kod pocztowy) (miejscowość)
Niecew 68
(ulica) (numer)
+48 (18) 441 70 48 +48 (18) 441 70 99
(telefon) (fax)
mobruk@mobruk.pl www.mobruk.pl
(e-mail) (www)
734-329-42-52 120652729
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d1mzxc0

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
?ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mo-BRUK S.A.
Raport z przegl?du skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Raport z przeglądu skróconego skonoslidowanego sprawozdania finansowego GK Mo-BRUK S.A.
Sprawozdanie Zarz?du z dzia?alno?ci Grupy Kapita?owej Mo-BRUK S.A. 01.01.2012 - 30.06.2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Mo-BRUK S.A.
?ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A.
Raport z przegl?du skróconego sprawozdania finansowego.pdf Raport z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A.
Sprawozdanie Zarz?du z dzia?alno?ci MO-BRUK S.A. 01.01.2012-30.06.2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Mo-BRUK S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji Wiktor Mokrzycki

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0