Trwa ładowanie...
d2iufmc

MOJ S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012

MOJ S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012

Share
d2iufmc
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 798 20 960 5 223 5 063
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 150 232 36 56
Zysk (strata) brutto 127 1 142 30 276
Zysk (strata) netto 40 904 10 218
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 692 1 563 645 378
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 954 -4 921 -468 -1 189
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 870 3 587 -448 866
Przepływy pieniężne netto, razem -1 132 229 -271 55
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 282 44 697 9 853 10 120
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 921 11 376 1 693 2 576
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 207 3 347 784 758
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 388 7 551 829 1 710
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 361 33 321 8 160 7 544
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 559 8 559 2 094 1 938
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 559 000 8 559 000 8 559 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,11 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,90 3,89 0,95 0,88
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00
Sposób przeliczenia waluty polskiej na euro został zamieszczony w Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku dołączonego do SA-Q4/2012.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31
data przekazania: 2013-02-28
MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-859 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tokarska 6
(ulica) (numer)
(032) 604 09 00 (032) 604 09 01
(telefon) (fax)
sekretariat@moj.com.pl www.moj.com.pl
(e-mail) (www)
6342139773 273548901
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
PozostałeInformacje 3Q2012-_OST.pdf Pozostałe informacje do SA;Q4/2012.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Andrzej Kosecki Prezes Zarządu
2013-02-28 Henryk Kołodziej Wiceprezes Zarządu.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe 16 775 22 698 23 559 23 559
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 272 92 176 176
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 4 794 5 083 5 228 5 228
Należności długoterminowe 5 870 7 490 7 490
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 5 870 7 490 7 490
Inwestycje długoterminowe 11 538 11 482 10 466 10 466
Nieruchomości 8 818 8 672 7 386 7 386
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 2 720 2 810 3 080 3 080
w jednostkach powiązanych, w tym: 1 720 1 810 2 080 2 080
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach 1 000 1 000 1 000 1 000
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 171 171 199 199
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 167 169 196 196
Inne rozliczenia międzyokresowe 4 2 3 3
Aktywa obrotowe 23 507 18 933 21 138 21 138
Zapasy 6 979 6 676 7 640 7 640
Należności krótkoterminowe 14 715 10 288 10 689 10 689
Od jednostek powiązanych 4 11
Od pozostałych jednostek 14 711 10 277 10 689 10 689
Inwestycje krótkoterminowe 1 348 1 271 2 184 2 184
Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 348 1 271 2 184 2 184
w jednostkach powiązanych 542 590 348 348
w pozostałych jednostkach 228 204 126 126
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 578 477 1 710 1 710
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 465 698 625 625
A k t y w a r a z e m 40 282 41 631 44 697 44 697
PASYWA
Kapitał własny 33 361 33 583 33 321 33 321
Kapitał zakładowy 8 559 8 559 8 559 8 559
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 24 762 24 762 23 858 23 858
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 40 262 904 904
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 921 8 048 11 376 11 376
Rezerwy na zobowiązania 326 291 478 478
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 215 175 362 362
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 111 116 116 116
długoterminowa 111 111 111 111
krótkoterminowa 5 5 5
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe 3 207 3 314 3 347 3 347
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 3 207 3 314 3 347 3 347
Zobowiązania krótkoterminowe 3 388 4 443 7 551 7 551
Wobec jednostek powiązanych 208 11 65 65
Wobec pozostałych jednostek 3 176 4 388 7 482 7 482
Fundusze specjalne 4 44 4 4
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 40 282 41 631 44 697 44 697
Wartość księgowa 33 361 33 583 33 321 33 321
Liczba akcji (w szt.) 8 559 000 8 559 000 8 559 000 8 559 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,90 3,92 3,89 3,89
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe 18 18 2 268 2 268
Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 2 250 2 250
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 2 250 2 250
Od pozostałych jednostek (z tytułu) 18 18 18 18
otrzymanych gwarancji i poręczeń 18 18 18 18
Zobowiązania warunkowe 1 983 1 983 1 983 1 983
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 983 1 983 1 983 1 983
udzielonych gwarancji i poręczeń 1 983 1 983 1 983 1 983
Inne (z tytułu) 8 522 8 522 8 022 8 022
hipoteki 4 500 4 500 8 022 8 022
- zastawy 4 022 4 022
Pozycje pozabilansowe, razem 10 523 10 523 12 273 12 273
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 656 21 798 6 004 20 960
od jednostek powiązanych 4 52 3 9
Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 945 18 040 5 365 16 063
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 711 3 758 639 4 897
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 331 15 732 4 348 14 947
jednostkom powiązanym -2 41 3 8
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 830 12 915 3 838 10 731
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 501 2 817 510 4 216
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 325 6 066 1 656 6 013
Koszty sprzedaży 281 1 220 395 1 203
Koszty ogólnego zarządu 1 368 4 750 1 389 4 602
Zysk (strata) ze sprzedaży -324 96 -128 208
Pozostałe przychody operacyjne 163 316 46 347
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 30 2 26
Dotacje 0
Inne przychody operacyjne 163 286 44 321
Pozostałe koszty operacyjne 109 262 115 323
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 28 120 81 210
Inne koszty operacyjne 81 142 34 113
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -270 150 -197 232
Przychody finansowe 221 476 727 1 328
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 219 452 724 1 076
od jednostek powiązanych 43 184 48 215
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 2 24 3 252
Koszty finansowe 93 499 88 418
Odsetki w tym: 98 436 82 263
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji -3 8 83
Inne -2 63 -2 72
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -142 127 442 1 142
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto -142 127 442 1 142
Podatek dochodowy 80 87 94 238
część bieżąca 38 205 -5 214
część odroczona 42 -118 99 24
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0
Zysk (strata) netto -222 40 348 904
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 40 904
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 559 000 8 559 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 33 321 33 321 32 417 32 417
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 33 321 33 321 32 417 32 417
Kapitał zakładowy na początek okresu 8 559 8 559 8 559 8 559
Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 559 8 559 8 559 8 559
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
Kapitał zapasowy na początek okresu 23 858 23 858 23 129 23 129
Zmiany kapitału zapasowego 904 904 729 729
zwiększenia (z tytułu) 904 904 729 729
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 904 904 729 729
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 24 762 24 762 23 858 23 858
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 904 904 729 729
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 904 904 729 729
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 904 904 729 729
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 904 904 729 729
904 904 729 729
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
Wynik netto 40 40 904 904
zysk netto 40 904 904
strata netto -222
odpisy z zysku
zysk z poprzednich okresow 262
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33 361 33 361 33 321 33 321
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -222 40 348 904
Korekty razem 2 147 2 652 -685 658
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 365 1 533 452 1 630
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 32 163 13 -104
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 -30 7 56
Zmiana stanu rezerw 34 -152 160 61
Zmiana stanu zapasów -303 661 -1 516 -3 108
Zmiana stanu należności 1 443 3 445 -1 327 -741
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 347 -3 156 1 678 2 994
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 232 188 -152 -130
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 925 2 692 -337 1 562
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 272 843 262 3 396
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 9 2 31
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0
Z aktywów finansowych, w tym: 2 174 46 976
w jednostkach powiązanych 1 50 24 383
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki 1 50 24 383
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach 1 124 22 593
zbycie aktywów finansowych 0 80 20 110
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki 1 44 2 483
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne 270 660 214 2 389
Wydatki 595 2 797 375 8 317
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 359 904 185 1 365
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 146 1 433 100 3 972
Na aktywa finansowe, w tym: 0
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne 90 460 90 2 980
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -323 -1 954 -113 -4 921
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy -1 281 0 2 636 5 629
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki -1 281 0 2 636 5 628
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 1
Wydatki 221 1 870 1 634 2 042
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 84 1 255 1 477 1 477
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 41 182 75 303
Odsetki 96 433 82 262
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 502 -1 870 1 002 3 587
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 100 -1 132 552 228
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 100 -1 132 552 228
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
Środki pieniężne na początek okresu 1 710 0 1 482
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 100 578 552 1 710
o ograniczonej możliwości dysponowania -41 4 -41 4
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
InformacjaDodatkowa-IV kw.2012_ost.1.pdf Informacja dodatkowa do SA-Q4/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d2iufmc

Podziel się opinią

Share
d2iufmc
d2iufmc