Trwa ładowanie...
d1ywush

MOSTALEXP - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

MOSTALEXP - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1ywush
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2013
Przychody netto ze sprzedaży 22 254 23 913 5 285 5 730
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (528) (16 850) (125) (4 037)
Zysk brutto (18 093) (15 840) (4 297) (3 795)
Zysk netto (18 734) (15 791) (4 449) (3 784)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 288) (1 615) (543) (387)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (970) 714 (230) 171
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 962 (52) 703 (12)
Przepływy pieniężne netto, razem (296) (953) (70) (228)
Aktywa razem 166 932 97 706 40 252 23 900
Zobowiązania długoterminowe 3 434 3 644 828 891
Zobowiązania krótkoterminowe 22 153 29 739 5 342 7 274
Kapitał własny 141 345 64 323 34 082 15 734
Kapitał zakładowy 79 610 79 610 19 196 19 473
Liczba akcji 271 855 206 89 117 606 271 855 206 89 117 606
Zysk na jedną akcją zwykłą (w PLN/EURO) (0,07) (0,18) (0,10) (0,09)
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO) (0,43) (0,36) (0,10) (0,09)
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO) 0,52 0,72 0,13 0,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO) 0,52 0,72 0,13 0,18
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ZARZĄD - GK.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013
FINANSOWE - GK.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013
ME-Stanowisko skonsolidowane.pdf STANOWISKO BIEGŁEGO REWIDENTA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 487 53 40 | | (22) 487 53 40 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Wielkosław Przemko Staniszewski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Agnieszka Pasik Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

Podziel się opinią

Share
d1ywush
d1ywush