Trwa ładowanie...
dd6b2w3

MR: projekt ustawy zwiększającej prawa przedsiębiorców

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorców, stosowanie wobec nich zasady pewności prawa, gwarantującej, że raz przyjęta interpretacja prawa nie będzie przez urzędy zmieniana - to niektóre elementy projektu ustawy Prawo przedsiębiorców, przygotowanego przez ministerstwo rozwoju.

Share
dd6b2w3

Projekt jest elementem "Konstytucji biznesu", prezentowanej w piątek przez wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego podczas Kongresu 590 w Jasionce.

W projekcie znalazła się m.in. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate). Zakłada ona, że "jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy".

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy takiemu rozstrzygnięciu "sprzeciwiają się sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wypływ".

dd6b2w3

W dokumencie znalazła się też tzw. Zasada pewności prawa, w myśl której "organy bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym".

Jest także zapis, że "organ administracji publicznej, w zakresie swojej właściwości, udziela przedsiębiorcy informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej".

"W sprawach, których charakter na to pozwala, organy powinny dążyć do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków przedsiębiorców w należących do ich właściwości sprawach" - czytamy w projekcie.

Projekt zakłada także, że działalność gospodarczą będzie można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

dd6b2w3

Rozpoczynający działalność będą mieli tzw. ulgę na start. Dokument przewiduje, że jeżeli osoba fizyczna podejmie działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmie ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy i nie jest nigdzie indziej zatrudniona, "przez okres 6 miesięcy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu". Przysługuje jej jednak prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dokument zakłada także, że przedsiębiorca może wystąpić o tzw. interpretację indywidualną, czyli "może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub do państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów", nakładających na przedsiębiorcę jakieś obowiązki.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - jak zakłada projekt - może dotyczyć stanu faktycznego zaistniałego lub przewidywanego. Udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji.

"Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym oraz z pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia" - głosi projekt.

dd6b2w3

Interpretację indywidualną urząd powinien wydać "nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ lub państwową jednostkę organizacyjną kompletnego i opłaconego wniosku".

Zgodnie z projektem, w razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie uznaje się, że w dniu następnym po dniu, w którym upłynął ten termin, "została wydana interpretacja indywidualna stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku".

Przedsiębiorca nie będzie mógł też być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami "w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indywidualnej".

Wobec przedsiębiorcy ma także obowiązywać Zasada szybkości działania, w myśl której "organy powinny działać w sprawie przedsiębiorcy wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia".

dd6b2w3

Projekt przewiduje, że organy mają ze sobą współdziałać przy analizowaniu spraw ważnych dla przedsiębiorców.

Minister właściwy ds. gospodarki (dziś minister rozwoju) ma również prowadzić teleinformatyczny Punkt Informacji dla Przedsiębiorców, który ma umożliwić "załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej oraz dostęp do informacji w tych sprawach".

Ułatwieniem dla przedsiębiorców, w myśl projektu, mają być też przepisy o zasadach kontroli. Jeden z nich zakłada, że kontrolę "wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli". Jeśli natomiast kontrola nie zostanie wszczęta w terminie tych 30 dni, "wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia".

dd6b2w3

Podziel się opinią

Share
dd6b2w3
dd6b2w3