Trwa ładowanie...

MSW: nowy system rentowy służb mundurowych

Wprowadzenie dwóch kategorii: niezdolny do służby oraz niezdolny do służby ze znacznym
ograniczeniem sprawności organizmu, to jedna z propozycji, która znajduje się w projekcie założeń
projektu ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

MSW: nowy system rentowy służb mundurowychŹródło: PAP/Artur Reszk
d44c18m
d44c18m

Wprowadzenie dwóch kategorii: niezdolny do służby oraz niezdolny do służby ze znacznym ograniczeniem sprawności organizmu, to jedna z propozycji, która znajduje się w projekcie założeń projektu ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Propozycje przygotowane przez MSW dotyczą wprowadzenia, podobnie jak w systemie powszechnym, w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich, dwóch kategorii niezdolności do pełnienia służby. Projekt założeń został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce, aby jeszcze w listopadzie projekt trafił na Radę Ministrów.

Zmiany w systemie rentowym

Proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmiany dotyczą wprowadzenia w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich dwóch kategorii: niezdolny do służby oraz niezdolny do służby ze znacznym ograniczeniem sprawności organizmu. Po wejściu w życie proponowanych zmian nie byłoby aktualnie istniejącej, tzw. III grupy inwalidzkiej - niezdolny do służby, ale zdolny do pracy.

Wymiar renty pozostanie na takim samym poziomie jak dotychczas, czyli dla kategorii niezdolny do służby ze znacznym naruszeniem sprawności organizmu będzie to 80 proc. podstawy wymiaru, a dla kategorii niezdolny do służby - 70 proc. podstawy wymiaru. Podobnie jak do tej pory świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do służby będzie zwiększane o 10 proc. podstawy wymiaru, gdy niezdolność do służby powstała wskutek wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z właściwościami lub warunkami służby. Ponadto osoba niezdolna do służby nadal będzie mogła ubiegać się o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego, jeśli zostanie orzeczona wobec niej niezdolność do samodzielnej egzystencji.

d44c18m

Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do służby pozostanie taka sama. Oznacza to, że po wejściu w życie zmian dla funkcjonariuszy podstawą wymiaru przyznanego świadczenia rentowego nadal będzie uposażenie należne na ostatnio zajmowanym stanowisku. Natomiast w stosunku do żołnierzy zawodowych podstawą wymiaru będzie uposażenie należne w ostatnim miesiącu pełnienia służby.

Nowi emeryci nie będą mieć możliwości, tak jak do tej pory, zwiększania emerytury z tytułu niezdolności do służby wynikającej z jej właściwości lub warunków. Obecnie osoby, których uszczerbek na zdrowiu miał związek ze służbą mogą powiększyć swoją emeryturę do 15 proc. podstawy wymiaru renty inwalidzkiej. Dodatkowych środków nie stracą ci, którym już je przyznano. Nowe przepisy zachowują prawa nabyte dla obecnych rencistów w aspekcie funkcjonowania III grupy inwalidzkiej.

O związku niezdolności do służby z właściwościami lub warunkami służby orzekać będzie rejonowa komisja lekarska we współdziałaniu ze służbą medycyny pracy. Orzeczenia bezterminowe wydane przed wejściem w życie proponowanych zmian, które określają dotychczasowe grupy inwalidztwa i ich związek ze służbą, pozostają w mocy. Natomiast orzeczenia czasowe będą obowiązywały do czasu następnego badania kontrolnego.

Propozycje ministerstwa zakładają również wprowadzenie dla służb objętych projektem jednolitego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego. Stanowić go będą Centralna Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz rejonowe komisje lekarskie. System dwuinstancyjny zastąpi obecnie funkcjonujący trójinstancyjny system.

d44c18m

Obecnie komisje lekarskie w resorcie spraw wewnętrznych funkcjonują w formie trójinstancyjnego modelu orzecznictwa lekarskiego. Jest wojewódzka komisja lekarska, okręgowa komisja lekarska oraz centralna komisja lekarska. W pierwszej instancji decyzję wydaje wojewódzka komisja lekarska. Od wydanej, przez tę komisję, decyzji strona może się odwołać do okręgowej komisji lekarskiej. Z kolei od decyzji okręgowej komisji lekarskiej służy skarga do centralnej komisji lekarskiej.

Po zmianach zamiast trójinstancyjnego modelu będzie system dwuinstancyjny, w skład którego wejdą rejonowe komisje lekarskie oraz centralna komisja lekarska.

d44c18m

Centralna komisja lekarska będzie orzekać, tak jak do tej pory, w składzie trzech lekarzy. Do jej zadań będzie należało m.in. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń rejonowych komisji lekarskich oraz nadzór nad ich merytoryczną działalnością. Natomiast rejonowa komisja lekarska będzie orzekała m.in. o zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów oraz funkcjonariuszy do służby, niezdolności do służby i jej związku z właściwościami lub warunkami służby, o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego, a także będzie kontrolowała zasadność wystawionych funkcjonariuszom zwolnień lekarskich.

Komisje lekarskie będą funkcjonowały w ramach Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW. Część obecnie funkcjonujących komisji lekarskich działa w ramach struktury zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest minister spraw wewnętrznych, przy czym ich formalne umocowanie jest różne i zależy od wewnętrznej organizacji placówek medycznych. Takie rozwiązanie pozwoli zapewnić racjonalne wydatkowanie publicznych środków. Obecnie koszty związane z pracami komisji lekarskich pokrywają różne jednostki organizacyjne.

d44c18m

Przykładem mogą być koszty badań wstępnych oraz koszty badań w trakcie służby, finansowane z budżetu poszczególnych formacji. Skupienie wydatków w obrębie jednego dysponenta środków budżetu państwa pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania komisji lekarskich.

Fundusz na aktywizację zawodową oraz prewencję rentową

Proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozwiązania zakładają dodatkowo, że kwota odpowiadająca 0,25 proc. planowanego rocznego budżetu na wypłaty emerytur i rent, będzie przeznaczana na aktywizację zawodową oraz prewencję rentową dla funkcjonariuszy służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Aktywizacja zawodowa koncentrować się będzie na doradztwie i przekwalifikowaniu zawodowym. Środki na aktywizację zawodową będą przeznaczane na dofinansowanie w całości lub w części, studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów zawodowych i językowych pozwalających na zdobycie zawodu adekwatnego do potrzeb na rynku pracy i dotychczasowych kwalifikacji funkcjonariusza. W pierwszej kolejności do pomocy uprawnieni będą funkcjonariusze odchodzący ze służby z przyczyn od nich niezależnych, którzy jednocześnie nie nabyli prawa do emerytury.

d44c18m

Zgodnie z propozycjami resortu, środki na prewencję rentową organ emerytalny wskazany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przeznaczy na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację oraz działania prewencyjne. Do otrzymywania tych świadczeń uprawnieni będą funkcjonariusze, których stan zdrowia uległ pogorszeniu, jednakże nie powoduje niezdolności do pełnienia służby oraz osoby z przyznanym okresowym prawem do policyjnej renty z tytułu niezdolności do służby.

Projekt założeń został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce, aby jeszcze w listopadzie projekt trafił na Radę Ministrów.

d44c18m
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d44c18m