Trwa ładowanie...
d1hmow6
espi

NETIA - Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emite...

NETIA - Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (12/2014)
Share
d1hmow6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netia S.A. (dalej "Netia", "Emitent"), informuje, iż w dniu 3 marca 2014 r, spółka od niej zależna ? Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu nabyła 5, wyemitowanych przez Netię, imiennych obligacji serii OO o numerach od 01 (jeden) do 05 (pięć), o wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych, z terminem wykupu przypadającym w dniu 3 czerwca 2014 r. (dalej "Obligacje"). Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące: Wartość nominalna jednej obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. Łączna wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych. Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 3 czerwca 2014 r. (dalej "Dzień Wykupu"). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z
należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu. Obligacje są niezabezpieczone. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 1.137.506.000,00 (jeden miliard sto trzydzieści siedem milionów pięćset sześć tysięcy) złotych. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu szacowane są na kwotę 1.250.000.000,00 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych. Celem nabycia Obligacji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 6 w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poleczki 13
(ulica) (numer)
330-20-00 330-23-23
(telefon) (fax)
anna_kuchnio@netia.pl www.netia.pl
(e-mail) (www)
526-02-05-575 011566374
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Jon Eastick członek zarządu
2014-03-04 Tom Ruhan członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hmow6

Podziel się opinią

Share
d1hmow6
d1hmow6