Trwa ładowanie...
d26sz66
espi

NETIA - Rozpoczęcie programu nabywania akcji własnych (38/2012)

NETIA - Rozpoczęcie programu nabywania akcji własnych (38/2012)
Share
d26sz66

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie programu nabywania akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") w wykonaniu uchwały Nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2011 r. (patrz Raport bieżący nr 28/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.) informuje, że Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, podjął decyzję o rozpoczęciu kolejnego etapu odkupu akcji własnych przez Spółkę ("Program Odkupu"). Warunki Programu Odkupu są następujące: 1. Nabywanie akcji własnych Spółki zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych ("Rozporządzenie"). 2. Akcje Spółki będą nabywane w celu ich umorzenia. Po zakończeniu Programu Odkupu Zarząd Spółki zgłosi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwałę w sprawie umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu Odkupu. 3. Odkup akcji własnych w ramach Programu Odkupu rozpocznie się w dniu 18 maja 2012 r.
Program Odkupu trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ramach Programu Odkupu lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program Odkupu, jednakże nie dłużej niż do dnia 2 czerwca 2013 r. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej może skrócić okres trwania Programu Odkupu. 4. Spółka może nabyć w ramach Programu Odkupu akcje stanowiące nie więcej niż 3,5% kapitału zakładowego Spółki, w wysokości ustalonej na ostatni dzień trwania Programu Odkupu. 5. Spółka przeznaczyła na nabywanie akcji własnych w ramach Programu Odkupu kwotę do 75.000.000 zł. 6. Maksymalna cena za nabywane akcje Spółki nie może być wyższa niż 8 zł za akcję oraz nie może być wyższa od większego z następujących parametrów: (i) ceny ostatniej niezależnej transakcji lub (ii) najwyższej bieżącej niezależnej oferty, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Rozporządzenia. 7. Minimalna cena jednostkowa za nabywaną akcję Spółki nie może być niższa niż 3 zł. 8. Spółka nie może nabywać swoich akcji w
transakcjach pakietowych lub transakcjach poza rynkiem regulowanym. 9. Spółka, w każdym dniu trwania Programu Okupu, może nabywać akcje w liczbie stanowiącej do 25% średniego dziennego wolumenu obrotu na rynku regulowanym w okresie 20 dni poprzedzających dzień zakupu. W przypadku niskiej płynności akcji, Spółka może nabywać akcje w ilości stanowiącej do 50% średniego dziennego wolumenu obrotu pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25% średniego dziennego wolumenu obrotu oraz podania tej informacji do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. 10. Zarząd Spółki może, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, podjąć decyzję o zmianie warunków Planu Odkupu, w szczególności trybu nabywania akcji Spółki, liczby akcji objętej Programem Odkupu oraz kwot przeznaczonych na Program Odkupu w zakresie upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie Spółki. 11. W trakcie realizacji Programu Odkupu Spółka będzie podawać w formie raportów bieżących
informacje o stanie realizacji Programu Odkupu (w zakresie wymaganym w treści art. 4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia) oraz wszelkie informacje o zmianach w realizacji Programu Odkupu. 12. Program Odkupu prowadzony będzie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., który będzie podejmował niezależne decyzje dotyczące nabywania akcji Spółki w ramach Programu Odkupu. Obecny etap odkupu akcji własnych odbywa się w ramach tego samego upoważnienia udzielonego przez akcjonariuszy (patrz Raport bieżący nr 28/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.) i na zasadniczo takich samych warunkach co odkup akcji własnych przeprowadzony w 2011 r., w następstwie którego umorzono 2,5% kapitału zakładowego Spółki (patrz raport bieżący nr 60/2011 z dnia 9 listopada 2011 r.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poleczki 13
(ulica) (numer)
330-20-00 330-23-23
(telefon) (fax)
anna_kuchnio@netia.pl www.netia.pl
(e-mail) (www)
526-02-05-575 011566374
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Jon Eastick członek zarządu
2012-05-17 Piotr Nowak prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26sz66

Podziel się opinią

Share
d26sz66
d26sz66