Trwa ładowanie...
d3vc509

NEUCA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

NEUCA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d3vc509
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 1884876 1496596 454307 357234
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38815 28077 9355 6702
Zysk (strata) brutto 38328 27943 9238 6670
Zysk (strata) netto 32102 36320 7737 8669
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 32076 36320 7731 8669
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46015 21030 11091 5020
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2729 -2182 658 -521
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7392 -15023 1782 -3586
Przepływy pieniężne netto, razem 56136 3825 13531 913
Średnioważona liczba akcji 4531206 4545610 4531206 4545610
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,08 7,99 1,71 1,91
Stan na 31.03.2015 Stan na 31.03.2014 Stan na 31.03.2015 Stan na 31.03.2014
Aktywa razem 2593594 1958408 634286 469496
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2106310 1510795 515117 362188
Zobowiązania długoterminowe 159625 70639 39038 16934
Zobowiązania krótkoterminowe 1946685 1440156 476079 345254
Kapitał własny 487284 447613 119169 107308
Kapitał zakładowy 4561 4547 1115 1090
Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2014
Aktywa razem 2569574 602861
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2102153 493197
Zobowiązania długoterminowe 170096 39907
Zobowiązania krótkoterminowe 1932057 453290
Kapitał własny 467421 109664
Kapitał zakładowy 4554 1068
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 1859833 1483468 448271 354100
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21076 12902 5080 3080
Zysk (strata) brutto 9659 8795 2328 2099
Zysk (strata) netto 7137 6731 1720 1607
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47003 44254 11329 10563
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1361 -1972 328 -471
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6981 -39018 1683 -9314
Przepływy pieniężne netto, razem 55345 3264 13340 778
Średnioważona liczba akcji 4531206 4545610 4531206 4545610
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,58 1,48 0,38 0,35
Stan na 31.03.2015 Stan na 31.03.2014 Stan na 31.03.2015 Stan na 31.03.2014
Aktywa razem 3060375 2077723 748441 498099
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2805519 1802061 686114 432014
Zobowiązania długoterminowe 398961 174965 97569 41945
Zobowiązania krótkoterminowe 2406558 1627096 588545 390069
Kapitał własny 254856 275662 62327 66085
Kapitał zakładowy 4561 4547 1115 1090
Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2014
Aktywa razem 3040277 713295
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2780073 652247
Zobowiązania długoterminowe 404330 94862
Zobowiązania krótkoterminowe 2375743 557385
Kapitał własny 260204 61048
Kapitał zakładowy 4554 1068
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport I kw 2015.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEUCA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEUCA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Szosa Bydgoska | | 58 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 056 669 40 31 | | 056 669 41 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | piotrs@torfarm.com.pl | | www.neuca.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 879-00-17-162 | | 870227804 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-12 PIOTR SUCHARSKI PREZES ZARZĄDU
2015-05-12 GRZEGORZ DZIK WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-12 JACEK STYKA WICEPREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509