Trwa ładowanie...
dlbzc6t
20-11-2015 14:49

Newag dostarczy 2 EZT dla Zachodniej Grupy Zakupowej za 34,8 mln zł netto

Warszawa, 20.11.2015 (ISBnews) - Newag zawarł z województwami zachodniopomorskim i lubuskim (tworzącymi tzw. Zachodnią Grupę Zakupową) umowę na dostawę 2 elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych (EZT) z rodziny Impuls 31 WE za 34,8 mln zł netto, podała spółka.

dlbzc6t
dlbzc6t

"Są to pojazdy czte­ro­czło­nowe, nisko­po­dło­gowe i jed­no­prze­strzenne. Dzięki speł­nie­niu roz­po­rzą­dzeń TSI gwa­ran­tują kom­fort i bez­pie­czeń­stwo tak pasa­że­rom jak i maszy­ni­stom pro­wa­dzą­cym pojazd. (...) Każdy z zamó­wio­nych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych Impuls mie­ści 436 pasa­że­rów w tym 208 na miej­scach sie­dzą­cych w ukła­dzie otwar­tym. W związku ze spe­cy­ficz­nymi wyma­ga­niami zama­wia­ją­cego w Impul­sach dla ZGZ, w stre­fach wej­ścia zamon­to­wane zostały dodat­kowe drzwi pro­wa­dzące do prze­strzeni pasażerskiej" - czytamy w komunikacie.

Dostawa prze­wi­dzia­na była jako opcja zgod­nie z pier­wotną umową, pod­pi­saną w listo­pa­dzie 2013 r. Do tej pory Newag dostar­czył już w sumie 14 pojaz­dów (12 dla zachod­nio­po­mor­skiego i 2 dla lubu­skiego.) Ter­min dostawy dwóch dodat­ko­wych pojaz­dów to koniec grud­nia br.

Pojazdy wypo­sa­żone są m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej i WIFI.

Kon­trakt reali­zo­wany jest w ramach wspól­nego przed­się­wzię­cia woje­wództw: zachod­nio­po­mor­skiego i lubu­skiego, w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tury i Środo­wi­ska 2007 - 2013. Koszt dwóch dodat­ko­wych pojaz­dów to ponad 42 mln zł brutto, a cał­ko­wity koszt reali­za­cji pro­jektu, po pod­pi­sa­niu aneksu, wynosi brutto 340,79 mln zł.
Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.

(ISBnews)

dlbzc6t
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dlbzc6t