Trwa ładowanie...
d48blk5
d48blk5
espi

NEWAG S.A. - Informacja poufna - decyzja utrzymująca w mocy decyzję o stwierdzeniu nieważności de...

NEWAG S.A. - Informacja poufna - decyzja utrzymująca w mocy decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji uwłaszczeniowej (3/2014)
Share
d48blk5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NEWAG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja poufna - decyzja utrzymująca w mocy decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji uwłaszczeniowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12.02.2014 r., powziął wiadomość o wydaniu przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 31.01.2014 r. decyzji utrzymującej w mocy decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31.07.2013 r. stwierdzającą nieważność decyzji Wojewody Nowosądeckiego z dnia 16 października 1995 roku dotyczącej uwłaszczenia poprzednika prawnego Spółki działkami nr 3 w obr. 94, nr 3/2 w obr. 95, nr 79 i nr 83 w obr. 63, położonymi w Nowym Sączu ("Decyzja Uwłaszczeniowa"), w części odnoszącej się do działki nr 3/6 z obrębu 94, powstałej z podziału działki nr 3 ("Nieruchomość"). Zarząd wyjaśnia, że Spółka była stroną postępowania przed Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącego stwierdzenia nieważności Decyzji Uwłaszczeniowej, o którym Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym. Zdaniem wnioskodawców, domagających się unieważnienia Decyzji Uwłaszczeniowej, Nieruchomość nie należała w dacie jej wydania
poprzednikowi prawnemu NEWAG S.A. do Skarbu Państwa. W dniu 31 lipca 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przychylił się do stanowiska wnioskodawców i wydał decyzję stwierdzającą nieważność Decyzji Uwłaszczeniowej w części dotyczącej Nieruchomości. W dniu 14 sierpnia 2013 r. wnioskodawcy wnieśli do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy domagając się uchylenia wskazanej wyżej decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, stwierdzenia ich wydania z naruszeniem prawa, a także stwierdzenia braku możliwości uznania jej nieważności z uwagi na powstawanie nieodwracalnych skutków prawnych. W dniu 22 sierpnia 2013 r. również Spółka złożyła do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzucający wydanej decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej naruszenie prawa. W dniu 29 sierpnia 2013 r. wnioskodawcy wnieśli do Sądu Rejonowego dla Krakowa ?
Śródmieście w Krakowie o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie dopuszczenia do współposiadania przedmiotowej Nieruchomości oraz do zapłaty za ich korzystanie, które to postępowanie nie zakończyło się zawarciem ugody. Wydana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 31.01.2014 r. decyzja, na skutek złożonych wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy, utrzymująca w mocy decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31.07.2013 r. stwierdzającą nieważność Decyzji Uwłaszczeniowej w części dotyczącej Nieruchomości jest decyzją ostateczną, od której przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od doręczenia decyzji stronie. Zdaniem Spółki przedmiotowa decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31.01.2014 r. oraz poprzedzająca ją decyzja z dnia 31 lipca 2013 r. zostały wydane z naruszeniem prawa. W związku z tym, Spółka złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie ustawowym, domagając się uchylenia przedmiotowych decyzji. Zarząd wyjaśnia, iż
przedmiotowa Nieruchomość posiada powierzchnię 0,2764 ha i stanowi jedynie część nieruchomości o łącznej powierzchni 17,6087 ha istotnej dla działalności Spółki, na której znajdują się m. in. hale produkcyjne oraz droga wewnętrzna, przy czym na dzień dzisiejszy Spółce nie udało się ustalić fizycznych granic Nieruchomości, w tym dokonać jej wyodrębnienia. Podstawa prawna szczegółowa: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-300 Nowy Sącz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyspiańskiego 3
(ulica) (numer)
+48 18 449 63 60 +48 18 449 63 66
(telefon) (fax)
sekretariat@newag.pl www.newag.pl
(e-mail) (www)
7340009400 490490757
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2014-02-12 Bogdan Borek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48blk5

Podziel się opinią

Share
d48blk5
d48blk5