Trwa ładowanie...
d42e408
espi

NEWAG S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

NEWAG S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d42e408
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 680 511 655 379 161 603 157 030
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 65 836 89 569 15 634 21 461
Zysk ( strata ) brutto 46 877 70 207 11 132 16 822
Zysk ( strata ) netto 36 738 55 723 8 724 13 351
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -39 472 -23 604 -9 374 -5 656
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -48 766 -18 044 -11 581 -4 323
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 96 983 39 390 23 031 9 438
Przepływy pieniężne netto, razem 8 745 -2 258 2 077 -541
Aktywa, razem 901 273 759 581 217 321 185 798
Kapitał podstawowy 11 250 11 250 2 713 2 752
Kapitał zapasowy 177 795 131 265 42 871 32 108
Kapitał z aktualizacji wyceny 112 503 114 594 27 127 28 030
Kapitał udziałów niekontrolujących 2 441 3 790 589 927
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 565 658 450 313 136 395 110 149
Zobowiązania długoterminowe 82 274 157 348 19 838 38 488
Zobowiązania krótkoterminowe 483 384 292 965 116 557 71 661
Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 000 31 229 508 45 000 000 31 229 508
Zysk ( strata ) na jedną akcje zwykłą ( w zł/EUR ) 0,82 1,78 0,19 0,43
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 7,46 9,9 1,8 2,42
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu GK.pdf List Prezesa Zarządu
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej NEWAG.pdf Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej NEWAG
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK NEWAG za 2013r.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEWAG za rok 2013.
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK NEWAG za 2013r.pdf Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG za rok 2013
Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań GK.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu do badania - GK.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego oraz spełnienia warunku bezstronności i niezależności
Opinia i raport podmiotu uprawnionego - sprawozdanie skonsolidowane.pdf Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wydany przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42e408

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEWAG S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 33-330 | | Nowy Sącz | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wyspiańskiego | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 18 449 63 60 | | +48 18 449 63 66 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@newag.pl | | www.newag.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 7340009400 | | 490490757 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2014-03-21 Wiesław Piwowar Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Bogdan Borek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Czesława Piotrowska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42e408

Podziel się opinią

Share
d42e408
d42e408