Trwa ładowanie...
d4cq2tp
d4cq2tp
espi

NFI EMF - KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 40/2014 - INFORMACJA O (I) EMISJI OBLIGACJI ORAZ (II) NABY ...

NFI EMF - KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 40/2014 - INFORMACJA O (I) EMISJI OBLIGACJI ORAZ (II) NABYCIU W CELU UMORZENIA ISTNIEJĄCYCH OBLIGACJI (40/2014)
Share
d4cq2tp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 40/2014 - INFORMACJA O (I) EMISJI OBLIGACJI ORAZ (II) NABYCIU W CELU UMORZENIA ISTNIEJĄCYCH OBLIGACJI | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka"), niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 40/2014 w sprawie informacji o emisji obligacji oraz nabyciu w celu umorzenia istniejących obligacji w zakresie odnoszącym się do terminu zapadalności nowych obligacji oraz dni płatności odsetek w ten sposób, że omyłkowo zawarte odniesienia do dnia 24 listopada 2017 r. jako dnia wykupu oraz odniesienia do 24 maja i 24 listopada w danym roku jako dni płatności odsetek powinny być odniesieniami do odpowiednio 17 maja i 17 listopada. Poniżej wskazana jest prawidłowa treść części raportu, wymagającej korekty. "Zarząd Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje o emisji dniu 17 listopada 2014 r. zwykłych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, rządzonych prawem polskim, denominowanych w złotych, serii 2/2014 o łącznej wartości nominalnej 103.800.000 złotych, z terminem zapadalności dnia 17 listopada 2017 r. ("Nowe Obligacje")." "Dni płatności odsetek: 17 maja 2015 r., 17 listopada
2015 r., 17 maja 2016 r., 17 listopada 2016 r., 17 maja 2017 r., 17 listopada 2017 r." "Warunki wykupu: Dzień wykupu Nowych Obligacji ustalono na 17 listopada 2017 r., a wykup Nowych Obligacji dokonywany będzie po ich wartości nominalnej." Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Krzysztof Rabiański - Prezes Zarządu Jacek Bagiński - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NFI EMF Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marszałkowska 104/122
(ulica) (numer)
022 461 08 05 022 461 08 01
(telefon) (fax)
info@emf.pl www.emf-group.eu
(e-mail) (www)
5261032243 011120129
(NIP) (REGON)
d4cq2tp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Krzysztof Rabiański Prezes Zarządu
2014-11-21 Jacek Bagiński Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4cq2tp

Podziel się opinią

Share
d4cq2tp
d4cq2tp