Trwa ładowanie...
d4mu7k7
espi

NFI EMF - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (41/2014)

NFI EMF - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (41/2014)
Share
d4mu7k7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Empik Media & Fashion S.A. (?Spółka?) informuje, iż na dzień 15 grudnia 2014 roku, na godzinę 12.00 do siedziby Spółki w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (?Walne Zgromadzenie?) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Empik Media & Fashion Spółki Akcyjnej lub jego zorganizowaną część. 5.Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia warunków i postanowień przewidzianych w nowych dokumentach finansowania które zostaną zawarte pomiędzy, miedzy innymi, wybranymi spółkami z grupy kapitałowej Spółki, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., The Royal Bank of Scotland PLC, RBS Bank (Polska) S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank
Zachodni WBK S.A., PZU FIZ AN BIS 1 oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. jako istniejącymi stronami finansującymi oraz mBank S.A. jako administratorem obligacji 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do wiadomości publicznej: 1. informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 402? Kodeksu spółek handlowych. 2. projekty uchwał. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są również udostępniane na stronie internetowej Spółki www.emf-group.eu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259). Zarząd Empik Media & Fashion S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | EMF - NWZ - ogloszenie - 18 11 2014.pdf | Ogłoszenie Zarządu | | | | | | | | | |
| | EMFNWZPROJEKTY UCHWAL_18 11 2014.pdf | Projekty Uchwał | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NFI EMF Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marszałkowska 104/122
(ulica) (numer)
022 461 08 05 022 461 08 01
(telefon) (fax)
info@emf.pl www.emf-group.eu
(e-mail) (www)
5261032243 011120129
(NIP) (REGON)
d4mu7k7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Krzysztof Rabiański Prezes Zarządu
2014-11-18 Jacek Bagiński Członek Rady Nadzroczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mu7k7

Podziel się opinią

Share
d4mu7k7
d4mu7k7