Trwa ładowanie...
du8xm96
du8xm96
espi

NG2 - Zmiana umowy znaczącej (6/2011)

NG2 - Zmiana umowy znaczącej (6/2011)
Share
du8xm96

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NG2 | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NG2 S.A. informuje, że w dniu 8 lutego 2011 r. Spółka otrzymała podpisany egzemplarz aneksu do umowy z dnia 30 stycznia 2009 roku, zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34 (Spółka informowała o zawarciu ww. umowy raportem bieżącym nr 5/2009 w dniu 11 lutego 2009 roku). Przedmiotowy aneks zwiększa, z dniem 8 lutego 2011 wartość udzielonego kredytu obrotowego do kwoty 70.000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesięciu milionów złotych).W związku z zawarciem aneksu do ww. umowy, zmianie uległa również wartość zabezpieczenia kredytu na rzeczach oznaczonych co do gatunku do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 105.000.000,00 PLN (słownie: sto pięć milionów złotych), poprzednia wartość 75.000.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych).Ponadto, Spółka złożyła oświadczenie o gotowości poddania się egzekucji do kwoty 105.000.000,00 zł (słownie: sto pięć milionów złotych) z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu
klauzuli wykonalności do dnia 29 stycznia 2015 roku.Pozostałe postanowienia umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych.Zaangażowanie ING Bank Śląski S.A. w kredytowanie NG2 SA wynosi obecnie 70.000.000,00 PLN. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NG2 S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NG2 Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ng2@ng2.com.pl ng2.com.pl
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Mariusz Gnych Wiceprezes
2011-02-09 Piotr Nowjalis Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du8xm96

Podziel się opinią

Share
du8xm96
du8xm96