Trwa ładowanie...
d9wvpjs

NORDIC DEVELOPMENT - Dostosowanie stopy procentowej obligacji na okaziciela serii I (2/2015) - EBI

NORDIC DEVELOPMENT - Dostosowanie stopy procentowej obligacji na okaziciela serii I (2/2015)

Share
d9wvpjs

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dostosowanie stopy procentowej obligacji na okaziciela serii I | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Nordic Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) niniejszym informuje, że na podstawie art. 359 § 21 oraz § 22 kodeksu cywilnego w dniu 7 maja 2015 roku została podjęta uchwała w sprawie obniżenia oprocentowania obligacji na okaziciela serii I, tj. 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) zdematerializowanych obligacji na okaziciela, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartość nominalnej 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych). Podjęcie przez Zarząd Emitenta powyższej uchwały związane jest z uchwałą Rady Polityki Pieniężnej, o obniżeniu od dnia 5 marca 2015 roku stopy lombardowej do poziomu 2,50%, co spowodowało obniżenie do poziomu 10% stopy odsetek maksymalnych, o których mowa w przepisach art. 359 § 21 i 22 kodeksu cywilnego. W związku z tym wszystkie odsetki od obligacji na okaziciela serii I wyemitowane przez Spółkę Nordic Development S.A., począwszy od dnia 14 maja 2015 roku do dnia poprzedzającego dzień
ewentualnego podwyższenia lub dalszego obniżenia odsetek maksymalnych, będą naliczane według stopy 10%. Termin rozpoczęcia naliczania oprocentowania według nowej stopy wynika ze specyfiki funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Wyżej wymieniona uchwała nie stanowi zmiany warunków emisji obligacji, zmiany propozycji nabycia ani ograniczenia uprawnień Obligatariuszy, lecz stanowi jedynie zawiadomienie Obligatariuszy o prawnych konsekwencjach obniżenia stopy lombardowej, które wpływając na obniżenie odsetek maksymalnych do poziomu 10%, powodują obniżenie oprocentowania obligacji z mocy prawa bez konieczności dokonywania zmiany jakichkolwiek uchwał Zarządu Emitenta dotyczących obligacji czy składania jakichkolwiek innych oświadczeń przez Emitenta lub Obligatariuszy dotyczących emisji obligacji. Podstawa prawna: §5 pkt 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów
finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d9wvpjs

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jon Therkildsen Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d9wvpjs

Podziel się opinią

Share
d9wvpjs
d9wvpjs