Trwa ładowanie...
d4h3fxv

NORTH COAST - Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (19/2015)

NORTH COAST - Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (19/2015)

Share
d4h3fxv

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NORTH COAST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | North Coast S.A. (?Emitent? lub ?Spółka?) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015 roku otrzymał od BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., reprezentującego: BPH Subfundusz Selektywny (BPH FIO Parasolowy), BPH FIO Strategii Akcyjnej, BPH FIZ Multi Inwestycja, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Zbigniew Sitek, Jan Dębek, Piotr Czarnecki, Jan Bortel, Maciej Sylwester Kornak, Jan Dębek, Cezary Gołębiowski, Przemysław Jacek Stańczyk, Zbigniew Sitek, Maciej Sylwester Kornak, Jarosław Torchała, Bogusław Andrzej Trzciński, Jan Sarna, Dariusz Wojciechowski, Bogusław Orliński, Wiesław Rozłucki, Igor Oniszczuk, Wiesław Kijoch, Eugeniusz Sawicki, Andrzej Mirosław Słabikowski, Barbara Wierzbowska, Wiesław Nowak, Dariusz Wojciechowski, Wiesław Nowak, Igor Oniszczuk, Jadwiga Pilecka, Maciej Raczkowski, Krzysztof Plisko, Michał Tatarek, Michał Młynarczyk, dysponujących łącznie 697.131 akcjami Emitenta, stanowiącymi 21,78 % kapitału zakładowego Spółki, żądanie na
podstawie art. 400 § 1 k.s.h. w zw. z art. 385 § 3 k.s.h. oraz art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., 1382) zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 maja 2015 r. oraz umieszczenie w porządku obrad następujących spraw: 1.Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami z uwzględnieniem odpowiedniej reprezentacji akcjonariuszy mniejszościowych w organie Spółki. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nieobsadzenia w drodze głosowania oddzielnymi grupami wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki. 2.Delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia ww. członków Rady Nadzorczej. 3.Podjęcie uchwały w sprawie
powołania, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 i nast. Ustawy o Ofercie, którego przedmiotem badania będą następujące kwestie: 1)ekonomiczna zasadność zawarcia w dniu 24 maja 2007 r. umowy nabycia 100% udziałów w spółce Habitat lnvestments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako ?Habitat") oraz zasadność i rzetelność działań Spółki w odniesieniu do Habitat dotyczących w szczególności sposobu ustalania wartości spółki Habitat lub innych pozycji księgowych związanych z Habitat ujmowanych w dokumentach finansowych Spółki oraz stosunku tych wartości do rzeczywistej wartości Habitat, wykorzystania nabytych udziałów w Habitat oraz aktywów posiadanych przez Habitat, a także działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w związku z zamiarem zbycia udziałów w Habitat, negocjacji w ww. zakresie oraz ich skutków oraz / lub 2)wpływ Spółki na działalność prowadzoną przez spółkę pod firmą: Latteria Tinis sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie oraz ewentualnego wpływu i nacisków ze strony
spółki pod firmą: Nuova Castelli S.p.A. lub Alival S.p.A. na decyzje Spółki w tym zakresie oraz / lub 3)działania Zarządu Spółki w odniesieniu do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego dnia 17 grudnia 2014 r. przez Castelli Polska sp. z o.o. (dawniej Salford lnvestments sp. z o.o. z siedzibą Warszawie), a w szczególności zakresu informacji związanych ze Spółką przekazywanych Wzywającemu przez Członków Zarządu oraz realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Projekty uchwał zaproponowane przez wnioskodawców znajdują się w załączeniu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | załącznik numer 2 do wniosku o zwołanie NWZ.pdf | załącznik numer 2 do wniosku | | | | | | | | | |
| | załącznik numer 3 do wniosku o zwołanie NWZ.pdf | załącznik numer 3 do wniosku | | | | | | | | | |
| | załącznik numer 4 do wniosku o zwołanie NWZ.pdf | załącznik numer 4 do wniosku | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h3fxv

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | NORTH COAST | | Handel (han) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 05-800 | | Pruszków | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | 3 Maja | | 8 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 7383150 | | 022 7383159 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@northcoast.com.pl | | www.northcoast.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5260205055 | | 010565527 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Giorgio Pezzolato Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h3fxv

Podziel się opinią

Share
d4h3fxv
d4h3fxv