Trwa ładowanie...
d24gmev

NOVITA - Raport o niestosowaniu wybranych zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku (1/2015) - EBI

NOVITA - Raport o niestosowaniu wybranych zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku (1/2015)

Share
d24gmev

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport o niestosowaniu wybranych zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka"), działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż w 2015 roku Spółka nie będzie stosowała lub będzie stosowała w ograniczonym zakresie następujące zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW?, uchwalonym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: zasady II.1.9a. oraz IV.10. w zakresie dotyczącym transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upublicznia go na stronie internetowej, a także możliwości zapewnienia udziału akcjonariuszom w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ? Spółka w chwili obecnej nie jest przygotowana prawnie, organizacyjnie ani technicznie do transmitowania obrad walnego zgromadzenia za pomocą sieci Internet, a w konsekwencji stosowanie powyższych zasad związane być może z ryzykiem zaburzenia sprawnego
przebiegu walnego zgromadzenia. Spółka w przyszłości rozważy stosowanie w/w zasad ładu korporacyjnego jednocześnie wskazując, iż dokonanie ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia w terminie i na warunkach przewidzianych przepisami prawa pozwalają akcjonariuszom korzystać z pełni posiadanych praw. zasadę II.1.5. ? wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie, przy czym akcjonariusze nie mają obowiązku przedstawiania kandydatur z wyprzedzeniem w stosunku do daty Walnego Zgromadzenia, jednak w przypadku ich wcześniejszego otrzymania zostaną one udostępnione przez Spółkę na stronie internetowej; zasadę II.1.6. ? decyzję o upublicznieniu rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej pozostawia się Radzie Nadzorczej; zasadę II.1.7. ? z uwagi na brak przygotowania techniczno-organizacyjnego, z tym jednak zastrzeżeniem, że pytania zadane w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych publikowane są w postaci raportu zgodnie z obowiązującymi przepisami; zasady II.1.8., II.1.9., II.1.10.
? przedmiotowe informacje publikowane są w postaci raportów bieżących, które są następnie zamieszczane na stronie internetowej Spółki; zasady II.1.9a. oraz IV.10. w zakresie dotyczącym transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upublicznia go na stronie internetowej, a także możliwości zapewnienia udziału akcjonariuszom w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ? Spółka w chwili obecnej nie jest przygotowana prawnie, organizacyjnie ani technicznie do transmitowania obrad walnego zgromadzenia za pomocą sieci Internet, a w konsekwencji stosowanie powyższych zasad związane być może z ryzykiem zaburzenia sprawnego przebiegu walnego zgromadzenia. Spółka w przyszłości rozważy stosowanie w/w zasad ładu korporacyjnego jednocześnie wskazując, iż dokonanie ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia w terminie i na warunkach przewidzianych przepisami prawa pozwalają akcjonariuszom korzystać z pełni posiadanych praw. zasadę
II.1.14. ? sposób wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych określają akty wewnętrzne Spółki, w szczególności Statut, a o zmianie tego podmiotu decyduje Rada Nadzorcza kierując się słusznym interesem Spółki; zasadę II.2. ? strona internetowa Spółki prowadzona jest również w języku angielskim, jednak w niepełnym zakresie wskazanym w zasadzie II.1. zasadę II.3. ? Rada Nadzorcza zatwierdza transakcje z podmiotem powiązanym w sytuacji, gdy wymagają tego akty wewnętrzne Spółki, w tym w szczególności Statut, oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa; zasadę III.1.1. ? Rada Nadzorcza samodzielnie określa zakres tworzonego przez siebie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym, w tym także zakres oceny sytuacji Spółki; zasadę III.1.3. ? Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia w zakresie w jakim wymagają tego akty wewnętrzne Spółki, w tym w szczególności Statut, oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;
zasadę III.2. ? zobligowanie członków Rady Nadzorczej do przedkładania informacji przewidzianych w zasadzie III.2 wymaga zmiany treści wewnętrznych aktów regulujących sposób funkcjonowania Spółki oraz jej organów; zasadę III.6. ? wyboru Członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie, przy czym akcjonariusze nie mają obowiązku kierować się kryteriami niezależności; zasadę III.8. ? Rada Nadzorcza w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działa w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne; zasadę III.9. ? Rada Nadzorcza zatwierdza transakcje z podmiotem powiązanym w sytuacji, gdy wymagają tego akty wewnętrzne Spółki, w tym w szczególności Statut, oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa; zasadę IV.1. ? obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi, że o obecności mediów na Walnym Zgromadzeniu decydują akcjonariusze w wyniku głosowania; zasadę IV.6. ? Spółka nie ma wpływu na ustalenie przez akcjonariuszy dnia nabycia prawa do dywidendy oraz dnia
wypłaty dywidendy w uchwale Walnego Zgromadzenia; zasadę IV.7. ? Spółka nie ma wpływu na treść uchwały w sprawie podziału zysku, podejmowanej przez akcjonariuszy w czasie obrad Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d24gmev

Podziel się opinią

Share
d24gmev
d24gmev