Trwa ładowanie...
d27m4cp
espi

NOVITA SA - Raport roczny R 2012

NOVITA SA - Raport roczny R 2012
Share
d27m4cp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 88175 97507 21127 23552
Zysk z działalnosci operacyjnej 7566 7144 1813 1726
Zysk przed opodatkowaniem 7348 6469 1761 1563
Zysk netto 5950 5190 1426 1254
Ilość akcji w sztukach 2500000 2500000 2500000 2500000
Zysk na jedna akcję zwykłą 2,38 2,08 0,57 0,5
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11125 14204 2666 3431
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3371 -2533 -808 -612
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10960 -8429 -2626 -2036
Przepływy pieniężne netto razem -3206 3242 -768 783
Aktywa obrotowe 17817 25189 4358 5703
Aktywa trwałe 78247 80706 19140 18273
Aktywa razem 96064 105895 23498 23976
Zobowiązania krótkoterminowe 9002 17304 2202 3918
Zobowiązania długoterminowe 9687 10037 2370 2272
Kapitał własny 77375 78554 18926 17785
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1 - Opinia i raport na 31.12.2012 jednostkowy.pdf opinia i raport biegłego rewidenta
2 - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ NOVTA jednostkowy.pdf oswiadczenie zarządu spółki
3 - List do akcjonariuszy - jednostkowe.pdf list do akcjonariuszy
4 - Strona tytułowa-sprawozdanie.pdf strona tytułowa sprawozdania
5 - SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 31.12.2012.pdf sprawozdanie finansowe
6 - Informacja dodatkowa na 31.12.2012r - jednostkowe.pdf informacje dodatkowe
7 - 2012_SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOVITA S.A._19-03-2013_PUBLIKACJA-1.pdf sprawozdanie zarządu
8 - Ład korporacyjny 2012.pdf zasady ładu korporacyjnego
d27m4cp

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
NOVITA Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA S.A. lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
684561201 684561350
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)
Kancelaria Porad Finansowo-Ksiegowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. 40-286 Katowice ul. Floriana 15
(podmiot uprawniony do badania)
d27m4cp

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu
2013-03-20 Józef Wołejko Członek Zarządu, Dyrektor ds Produkcji i Rozwoju
2013-03-20 Krzysztof Barański Członek Zarządu, Dyrektor ds Marketingu i Sprzedaży

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Jan Bogusz Prokurent, Dyrektor ds Ekonomiczno- Finansowych, Główny Ksiegowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d27m4cp

Podziel się opinią

Share
d27m4cp
d27m4cp