Trwa ładowanie...
d40lal3

NTT SYSTEM S.A. - Raport roczny R 2014

NTT SYSTEM S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d40lal3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 725 556 697 591 173 193 165 659
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 550 6 392 1 802 1 518
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 766 2 687 1 138 638
Zysk (strata) netto 2 942 2 113 702 502
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 784 -24 468 903 -5 810
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 192 -554 1 239 -132
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 416 11 714 -1 054 2 782
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 560 -13 308 1 088 -3 160
Liczba akcji (w szt.) 13 681 109 54 764 310 13 681 109 54 764 310
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.22 0.04 0.05 0.01
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa razem 240 902 272 410 56 519 65 685
Zobowiązania długoterminowe 1 448 3 270 340 788
Zobowiązania krótkoterminowe 112 520 145 148 26 399 34 999
Kapitał własny 126 934 123 992 29 781 29 898
Kapitał podstawowy 83 100 83 100 19 497 20 038
Liczba akcji (w szt.) 13 681 353 54 724 206 13 681 353 54 724 206
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9.28 2.27 2.18 0.55
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na Euro w następujący sposób: - pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł za 2014 rok – 1 Euro = 4,1893 zł, a za 2013 rok – 1 Euro = 4,2110 zł; - pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2014 r. - 1 Euro = 4,2623 zł; na dzień 31 grudnia 2013 r. - 1 Euro = 4,1472 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie finansowe_2014.pdf Sprawozdanie finansowe za rok 2014
sprawozdanie zarzadu 31122014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania spr finans_2014.pdf Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
oswiadczenia.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d40lal3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NTT SYSTEM S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-077 Warszawa-Wesoła | | Zakręt | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Trakt Brzeski | | 89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 | | +48 (22) 773 62 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@ntt.pl | | www.ntt.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 113-25-18-415 | | 15854360 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2015-03-23 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarzadu Jacek Kozubowski
2015-03-23 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarzadu Witold Markiewicz
2015-03-23 Krzysztof Porębski Członek Zarządu Krzysztof Porębski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Arkadiusz Garwoła Główny Księgowy Arkadiusz Garwoła

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d40lal3

Podziel się opinią

Share
d40lal3
d40lal3