Trwa ładowanie...
d14v6f0
rząd
21-12-2010 14:31

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
d14v6f0

21.12. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw;

- projekt ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

d14v6f0

Podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę Regulamin pracy Rady Ministrów.

Rada Ministrów nie zgodziła się na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej "Wisła" w Warszawie i instytucji gospodarki budżetowej "Odra" we Wrocławiu.

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

d14v6f0

Zaproponowane rozwiązania mające usprawnić funkcjonowanie instytucji kultury i spowodować efektywniejsze wykorzystywanie środków przeznaczanych na działalność kulturalną i artystyczną. Propozycje zmian zawarto w kilku ustawach, przede wszystkim w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także m.in. w ustawie o muzeach z 21 listopada 1996 r. oraz w ustawie o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r.

Do najważniejszych zmian należy utworzenie instytucji artystycznych jako szczególnego rodzaju instytucji kultury. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, instytucje kultury podzielono na: instytucje artystyczne (m.in.: teatry, opery, operetki, filharmonie, zespoły pieśni i tańca, orkiestry, opery, filharmonie) i inne instytucje kultury (np. muzea, biblioteki, domy kultury, galerie). Podział ten umożliwi większą elastyczność działania tych instytucji oraz dostosuje ich specyfikę do profilu działań artystycznych.

Uregulowano na nowo wiele spraw dotyczących działalności instytucji artystycznych. Zapewnieniu stabilności działania mają służyć przepisy dotyczące planowania pracy w ramach sezonu artystycznego (a nie - jak w innych instytucjach - roku kalendarzowego). W projekcie nowelizacji ustawy wyraźnie wskazano, że jednolity dla wszystkich instytucji artystycznych sezon artystyczny to okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Ustawowe określenie sezonu pozwoli uporządkować zasady zatrudniania artystów, tworzenie planów, a przede wszystkim umożliwi doprecyzowanie norm rządzących tzw. rynkiem transferów artystycznych.

Istotnym rozwiązaniem jest wprowadzenie nowego modelu umów o pracę. Będą to umowy zawierane na czas określony - od jednego do pięciu sezonów. Nie później niż 30 kwietnia ostatniego sezonu, na jaki umowa jest zawarta, strony umowy muszą określić zamiar jej przedłużenia lub rozwiązania. Artyści wykonawcy, legitymujący się 15-letnim stażem pracy na podstawie sezonowych umów artystycznych, będą mieli po tym okresie prawo do zawarcia umowy na czas nieokreślony.

d14v6f0

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, będzie obowiązywać zakaz prowadzenia przez artystę działalności na rzecz innych podmiotów bez zgody pracodawcy. Może to dotyczyć na przykład aktora zatrudnionego na etacie w teatrze, a jednocześnie zamierzającego występować w filmie, w reklamie, serialu telewizyjnym itp., albo muzyka zatrudnionego w filharmonii na etacie i podejmującego dodatkową pracę. Pracodawca - czyli dyrektor teatru lub filharmonii - może taką zgodę uzależnić od uzyskania rekompensaty od podmiotu, na rzecz którego pracownik artystyczny będzie świadczył pracę, w przypadku poniesienia rzeczywistych kosztów (np. kosztów odwołania spektaklu, koncertu, kosztów dodatkowych prób i wprowadzenia na zastępstwo nowego wykonawcy).

Dyrektorzy instytucji artystycznych, zgodnie z nowymi przepisami, będą powoływani na czas określony, czyli na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych. Pozostałe osoby kierujące instytucjami kulturalnymi (dyrektorzy bibliotek, muzeów) na okres do 7 lat. Dyrektorzy będą zawierać kontrakt z organizatorem instytucji kultury, w którym zostaną określone precyzyjnie zobowiązania obu stron (np. program działania - liczba wystaw i premier, szczegółowe oczekiwania ze strony organizatora i dyrektora, dotyczące np. realizacji programów wieloletnich, inwestycji).

Odwołanie dyrektora instytucji kultury przed upływem kadencji, określonej w umowie, będzie możliwe w ściśle określonych przypadkach, m.in.: na własną prośbę; z powodu choroby uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków; z powodu naruszenia przepisów w związku z zajmowanym stanowiskiem; w razie odstąpienia od realizacji uzgodnionego programu działania.

Doprecyzowano zapisy dotyczące powierzania zarządzania instytucją kultury osobie prawnej (np. fundacji, stowarzyszeniu, organizacji pozarządowej, itp.) lub fizycznej. Powinno to odbywać się w trybie konkursu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

d14v6f0

Dostosowując przepisy projektowanej nowelizacji ustawy do wymogów ustawy o finansach publicznych, wprowadzono zapisy, które określają, że podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury będzie plan finansowy przygotowywany przez dyrektora, w którym zachowana ma być wysokość dotacji organizatora, czyli ministra lub jednostki samorządu terytorialnego. Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie: dotacji podmiotowej - na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie obiektów i remonty; dotacji celowej - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji oraz dotacji celowej - na realizację wskazanych zadań i programów.

Większą elastyczność w prowadzeniu działalności kulturalnej zapewnią przepisy, które pozwolą łączyć różne formy organizacyjne instytucji kultury. Takie rozwiązania przyczynią się do lepszego wykorzystania środków finansowych, bazy lokalowej i kadr.

Łączenie różnych form działania w ramach jedną instytucję jest szczególnie atrakcyjne i racjonalne w przypadku gminnych instytucji kultury. Mogłoby to dotyczyć np. połączenia teatru i galerii, orkiestry i ogniska muzycznego, a w szczególnych sytuacjach - nawet teatru i domu kultury. Dzięki temu w gminie będzie mogła powstać jedna instytucja, w ramach której możliwe będzie prowadzenie działalności artystycznej i edukacyjnej.

Możliwość łączenia różnych instytucji kultury dotyczy również muzeów oraz bibliotek. W przypadku muzeum, połączenie z inną instytucją kultury będzie możliwe pod warunkiem, że nie spowoduje uszczerbku dla jego dotychczasowej działalności. Muzeum musi również otrzymać w tej sprawie opinię Radę ds. Muzeów. Takie samo zastrzeżenie dotyczy możliwości połączenia biblioteki, istotna będzie zgoda ministra kultury, wydana po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i odpowiedniej wojewódzkiej biblioteki publicznej.

d14v6f0

Dla zwiększenia dostępności zasobów kultury zgromadzonych w muzeach postanowiono, że wykaz wszystkich muzeów będzie umieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doprecyzowano również przepisy dotyczące prawa pierwokupu przysługującego muzeom rejestrowanym. Określono, że umowy zawarte w wyniku aukcji są umowami warunkowymi ze względu na ustawowe prawo pierwokupu przysługujące muzeom.

Wprowadzono również przepis, na podstawie którego możliwe będzie noszenie miniatury medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

d14v6f0

Nowy projekt ustawy przygotowano ze względu duży zakres wprowadzanych zmian. Chodzi o stosowanie w polskim prawie przepisów Unii Europejskiej o wspólnej organizacji rynku wina, wprowadzenie zmian w klasyfikacji fermentowanych wyrobów winiarskich oraz uproszczenie wymagań dotyczących uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (chodzi o producentów wyrabiających niewielkie ilości win owocowych markowych i miodów pitnych markowych z surowców uzyskanych z własnego gospodarstwa). Po wejściu w życie ustawa zastąpi regulację z 22 stycznia 2004 r.

W projekcie ustawy określono tryb zgłaszania nazw wyrobów winiarskich w celu objęcia ich ochroną, jako nazw pochodzenia albo oznaczeń geograficznych, zgodnie z przepisami rozporządzenia wspólnotowego nr 1234/2007. Rozwiązania te są nowe w prawie polskim, ponieważ do tej pory nie istniały przepisy pozwalające na ochronę nazw wyrobów winiarskich ze względu na ich pochodzenie. Projektowana ustawa upoważnia ministra rolnictwa do przyjmowania i oceny wniosków o objęcie ochroną nazw wyrobów winiarskich (jako chronionych nazw pochodzenia albo chronionych oznaczeń geograficznych), a także ich przekazywania Komisji Europejskiej.

Do projektu ustawy wprowadzono także zmiany dotyczące klasyfikacji fermentowanych napojów winiarskich, takich jak: wino owocowe, miody pitne, napoje winne owocowe, cydry, perry. Zapewni to konsumentom lepszą informację o właściwościach fermentowanych napojów winiarskich oraz ograniczy możliwość ich mylenia z winami objętymi przepisami o wspólnej organizacji rynku wina.

Projekt upraszcza także wymogi niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wyrabiających niewielkie ilości win owocowych markowych, cydrów, perry oraz miodów pitnych markowych z surowców uzyskanych z własnego gospodarstwa. Wprowadzenie tej zmiany zwolni przedsiębiorców z obowiązku posiadania planu zakładu, obejmującego pomieszczenia produkcyjne z zaznaczeniem linii technologicznych, dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych, stanowisk pracy oraz pomieszczeń magazynowych, socjalnych i sanitarnych.

Ponadto nie będzie konieczne posiadanie własnego laboratorium do przeprowadzenia analiz fizykochemicznych wyrabianych i rozlewanych wyrobów. Przedsiębiorcy nie będą też musieli uzyskiwać zaświadczeń, że posiadane przez nich obiekty budowlane i urządzenia techniczne, spełniają wymogi zawarte w przepisach przeciwpożarowych, sanitarnych i o ochronie środowiska.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Regulamin pracy Rady Ministrów, przedłożoną przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Wprowadzono zasadę, zgodnie z którą projekty założeń do projektów ustaw, projekty aktów normatywnych, dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami będą udostępniane w BIP Rządowego Centrum Legislacji (w zakładce: Rządowy Proces Legislacyjny). Będą one udostępniane w postaci zeskanowanych dokumentów w formacie PDF lub w innym formacie, który zapewni wiarygodność prezentowanych dokumentów.

Oznacza, to że w jednym miejscu będą zebrane i udostępnianie informacje o rządowym procesie legislacyjnym. Chodzi zwłaszcza o informacje dotyczące poszczególnych etapów procesu legislacyjnego nad projektem dokumentu rządowego wraz z dokumentacją właściwą dla danego etapu prac legislacyjnych. Od 1 lutego 2011 r. na BIP RCL pojawią się projekty założeń do projektów ustaw, projekty ustaw, projekty rozporządzeń Rady Ministrów i projekty rozporządzeń prezesa Rady Ministrów. Od 1 lipca 2011 r. na stronie internetowej będą zamieszane również projekty rozporządzeń ministrów.

Dzięki takim rozwiązaniom wszyscy zainteresowani przebiegiem prac legislacyjnych będą mogli szybko dotrzeć do informacji na ten temat i zapoznać się z aktywnością rządu w tej dziedzinie.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłożone przez ministra infrastruktury.

Przewidywana nowelizacja ustawy o podatku tonażowym stanowi dostosowanie polskich regulacji do decyzji Komisji Europejskiej z 2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce.

Nowe przepisy wprowadzają zmiany, które będą regulować opodatkowanie podatkiem tonażowym niektórych dochodów (przychodów) osiąganych przez armatorów eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej. Zastosowanie tych regulacji powinno zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki morskiej. Chodzi też o to, że podatek tonażowy jest uproszczoną (zryczałtowaną) formą opodatkowania i dlatego jest bardziej przyjazny przedsiębiorcom.

Zgodnie z założeniami, do ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym mają być wprowadzone następujące zmiany:

- armator (osoba fizyczna lub osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki osobowej) nie będzie mógł odliczać od podatku tonażowego składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy opodatkowania podatkiem tonażowym, uiszczanych w trakcie roku podatkowego;

- w stosunku do prac wykonywanych przez holowniki i pogłębiarki wprowadzono nowe kryterium: kryterium czasu pracy w transporcie morskim w danym roku podatkowym (przez transport morski należy rozumieć przewóz towarów i pasażerów na morzu, wykonywany bezpośrednio przez dany statek);

- z systemu podatku tonażowego będą mogły korzystać podmioty zarządzające statkami, spełniające jednocześnie kryterium zarządzania załogą statku i kryterium zarządzania technicznego statkiem;

- w przypadku podmiotów zarządzających statkami zarządzanie to musi być prowadzone z terytorium Unii Europejskiej, a podmioty zarządzające powinny zatrudniać do pracy na lądzie i na statkach głównie obywateli Unii;

- system podatku tonażowego ma obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.;

- w Polsce system podatku tonażowego ma być stosowany przez 10 lat (obecnie 5 lat);

- podatnik podatku tonażowego będzie musiał zadeklarować, że będzie z niego korzystał przez 10 lat; formę tego opodatkowania będzie można przedłużyć o kolejne 10 lat.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d14v6f0
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d14v6f0
d14v6f0