Trwa ładowanie...
dqbz44q
espi

ODLEWNIE - zawarcie aneksu do umowy (1/2013)

ODLEWNIE - zawarcie aneksu do umowy (1/2013)

Share
dqbz44q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ODLEWNIE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie aneksu do umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 15 stycznia 2013 roku Spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Aneks nr 2 do Umowy o Limit Wierzytelności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 01 lutego 2012 roku. W ramach niniejszego Aneksu okres obowiązywania umowy został przedłużony do dnia 31 stycznia 2014 roku oraz została zwiększona jej wartość z kwoty 7.000.000 (siedem milionów) złotych do kwoty 8.000.000 (osiem milionów) złotych, o limit na akredytywy bez pokrycia z góry i gwarancje bankowe do kwoty 1.000.000 (jeden milion) złotych, z zachowaniem dotychczasowych rodzajów zabezpieczeń. Z tytułu podpisania niniejszego Aneksu Bank pobierze jednorazową prowizję w wysokości 0,7 % kwoty limitu. Zabezpieczeniem umowy jest udzielone Bankowi pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Raiffeisen Bank Polska S.A., hipoteka do kwoty 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych na prawie wieczystego użytkowania
gruntu, położonego w Starachowicach przy Al. Wyzwolenia 70, dla którego Sąd Rejonowy w Starachowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1H/00023237/0 wraz z cesją praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 8.000.000 (osiem milionów) złotych oraz potwierdzona cesja należności od kontrahentów Spółki. Oprocentowanie kredytu udzielonego w ramach Aneksu Nr 2 do Umowy o Limit Wierzytelności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 01 lutego 2012 r. stanowi suma stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN i marży Banku w wysokości 1,2% w skali roku. Pozostałe warunki tej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka wynosi 16.928.000,00 złotych i zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 45b RRM GPW (Dz. U. Nr 33, poz. 259) stanowi aktywa o
znacznej wartości. Pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę oraz Bank nie zachodzą żadne powiązania. Umowa nie spełnia kryterium znaczącej umowy zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44b RRM GPW (Dz. U. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqbz44q

| | | ODLEWNIE POLSKIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ODLEWNIE | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 27-200 | | Starachowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Aleja Wyzwolenia | | 70 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-41) 275 86 00 | | (0-41) 275 86 82 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@odlewniepolskie.pl | | odlewniepolskie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 664-00-05-475 | | 290639763 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2013-01-15 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2013-01-15 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqbz44q

Podziel się opinią

Share
dqbz44q
dqbz44q