Trwa ładowanie...
d4jkcg7
miesiąc

OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ"
AL.Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa


MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW
Data wyceny 31/07/2008


Kategoria lokaty...

Share
d4jkcg7

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Data wyceny 31/07/2008

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 63.13% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 2.12% walucie polskiej 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 28.79% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0.27% 5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0.31% inwestycyjne zamknięte 6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 3.90% przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 7. Środki pieniężne 0.48% 8. Należności 1.01%

kom amp/

d4jkcg7

Podziel się opinią

Share
d4jkcg7
d4jkcg7