Trwa ładowanie...
dhxo594

OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów

...
Share
dhxo594

03.12. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Data wyceny 30/11/2010

dhxo594

Kategoria lokaty Udział w
wartości
aktywów
1. Obligacje, bony i inne papiery 55.08%
wartościowe emitowane przez Skarb Państwa
lub Narodowy Bank Polski, a także w
pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 1.99%
wartościowe, w walucie polskiej
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym 35.39%
rynku giełdowym, a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 1.00%
rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek niebędacych
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a
także notowane na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku regulowanym, prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
5. Akcje narodowych funduszy 0.16%
inwestycyjnych
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0.62%
przez fundusze inwestycyjne zamknięte
7. Obligacje i inne dłużne papiery 3.52%
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, inne niż papiery wartościowe, o
których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
8. Obligacje emitowane przez Bank 1.21%
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o
autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym
9. Środki pieniężne 0.76%
10. Należności

0.28%

kom mra

dhxo594

Podziel się opinią

Share
dhxo594
dhxo594