Trwa ładowanie...
d3jkalj

OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów

...

d3jkalj
d3jkalj

03.12. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Data wyceny 30/11/2010

Kategoria lokaty Udział w
wartości
aktywów

  1. Obligacje, bony i inne papiery 55.08% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
  2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 1.99% wartościowe, w walucie polskiej
  3. Akcje spółek notowanych na regulowanym 35.39% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
  4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 1.00% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
  5. Akcje narodowych funduszy 0.16% inwestycyjnych
  6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0.62% przez fundusze inwestycyjne zamknięte
  7. Obligacje i inne dłużne papiery 3.52% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  8. Obligacje emitowane przez Bank 1.21% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
  9. Środki pieniężne 0.76%
  10. Należności

0.28%

kom mra

d3jkalj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3jkalj