Trwa ładowanie...
d24jl6h
pzu

OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Data wyceny 30/06/2008

Kategoria lokaty...

Share
d24jl6h

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Data wyceny 30/06/2008

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 62.61% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 1.89% walucie polskiej 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 30.18% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0.34% 5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0.33% inwestycyjne zamknięte 6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3.96% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 7. Środki pieniężne 0.18% 8. Należności 0.51%

kom mra/

d24jl6h

Podziel się opinią

Share
d24jl6h
d24jl6h