Trwa ładowanie...
d1krvew

OFE Skarbiec-Emerytura miesięczna struktura aktywów

OFE Skarbiec-Emerytura
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa


Miesięczna struktura aktywów


Data wyceny: 31/07/2008


Share
d1krvew

OFE Skarbiec-Emerytura ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa

Miesięczna struktura aktywów

Data wyceny: 31/07/2008

d1krvew

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 66,71% przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające 0,70% na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 3,54% walucie polskiej 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowych, w 0,00% walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 25,02% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,00% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematrerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru , prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje NFI 0,01% 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,00% inwestycyjne zamknięte 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00% inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 0,00% przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,00% papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 1,03% dnia 29 czerwca 1995 r o obligacjach 11.
Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,14% której mowa w pkt 5 obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 12. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,00% papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 1,86% przez spółki publiczne inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 14. Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,00% której mowa w pkt 5 obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt 9 i 11 15. Listy zastawne 0,00% 16. Kwity depozytowe 0,00% 17. Środki pieniężne 0,59% 18. Należności (bez odsetek od obligacji i depozytów 0,40%
bankowych)

Razem: 100,00%

kom amp/

d1krvew

Podziel się opinią

Share
d1krvew
d1krvew