Trwa ładowanie...
dho2ph6
miesiąc
05-11-2008 13:44

OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z
późniejszymi zmianami (tekst jednolity:...

Share
dho2ph6

Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 31/10/2008)

  1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 68,941% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające 0,000% na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie 0,224% polskiej 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a 22,609% także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5. Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub 0,008% zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,192% 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000% inwestycyjne zamknięte 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000% inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 0,000% przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000% papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 11. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 0,000% czerwca 1995 r. o obligacjach 12. Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 0,000% 5, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

kom mra

dho2ph6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dho2ph6
dho2ph6