Trwa ładowanie...
dye81pq
miesiąc
06-05-2009 13:13

OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

...

dye81pq
dye81pq

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 30/04/2009)

1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 66,997 % emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000 % opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 2,259 % walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 23,546 % giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub 0,000 % zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym,
prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,129 % 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne zamknięte 8 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,000 % emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 % dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 11 Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 0,000 % dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 12 Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa 0,000 % w pkt 5, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 % 13 dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 14 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 5,172 % emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 12 i 13 15 Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,000 % której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 12 16 Listy zastawne 0,950 % 17 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 0,000 % lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 18 Należności 0,079 % 19 Środki pieniężne 0,868 %

kom abs/

dye81pq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dye81pq