Trwa ładowanie...
d3yliea
dom
09-01-2009 16:01

OFE WARTA półroczna struktura aktywów

Zgodnie z art. 193 ust. 3 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z
późniejszymi zmianami (Tekst jednolity:...

Share
d3yliea

Zgodnie z art. 193 ust. 3 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje: Półroczna Struktura Aktywów (stan na dzień 31/12/2008)

Składnik aktywów / Emitent / Data Wartość na dzień Procentowy wykupu 31/12/2008 r. udział w aktywach Funduszu

1 . Obligacje, bony i inne papiery 1 443 479 187,04 69,36 % wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom DS0509 2009-05-24 63 124 630,00 3,03 %

DS1013 2013-10-24 87 834 560,00 4,22 %

d3yliea

DS1015 2015-10-24 104 993 460,00 5,04 %

DS1017 2017-10-25 121 649 028,48 5,85 %

DS1019 2019-10-25 60 831 000,00 2,92 %

DS1110 2010-11-24 93 162 464,64 4,48 %

DZ1111 2011-11-24 69 313 137,84 3,33 %

OK0709 2009-07-25 38 832 000,00 1,87 %

PP1013 2013-10-24 48 852 000,00 2,35 %

PS0310 2010-03-24 152 996 320,00 7,35 %

PS0412 2012-04-25 156 666 105,33 7,53 %

PS0413 2013-04-25 103 696 000,00 4,98 %

PS0511 2011-05-24 116 549 929,57 5,60 %

d3yliea

WS0922 2022-09-23 45 866 659,60 2,20 %

WZ0118 2018-01-25 77 821 475,33 3,74 %

WZ0911 2011-09-24 39 953 106,76 1,92 %

2 . Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00 % wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery 24 261 900,04 1,17 % wartościowe, w walucie polskiej

d3yliea

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 24 150 000,00 1,16 % Polski Spółka Akcyjna 2009-01-02

Składnik aktywów / Emitent / Data Wartość na dzień Procentowy wykupu 31/12/2008 r. udział w aktywach Funduszu

4 . Akcje spółek notowanych na 444 766 268,20 21,37 % regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Bank Polska Kasa Opieki SA 48 491 994,43 2,33 %

d3yliea

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 36 037 989,52 1,73 %

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 48 433 501,16 2,33 % Polski Spółka Akcyjna

Telekomunikacja Polska S.A. 33 676 959,64 1,62 %

5 . Akcje spółek notowanych na rynku 0,00 0,00 % pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

d3yliea

6 . Akcje narodowych funduszy 3 166 414,42 0,15 % inwestycyjnych

7 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0,00 0,00 % przez fundusze inwestycyjne zamknięte

8 . Jednostki uczestnictwa zbywane 0,00 0,00 % przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

9 . Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00 % wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5

d3yliea

10 . Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00 % obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

11 . Obligacje przychodowe, o których 0,00 0,00 % mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

Składnik aktywów / Emitent / Data Wartość na dzień Procentowy wykupu 31/12/2008 r. udział w aktywach Funduszu

12 . Zdematerializowane zgodnie z 0,00 0,00 % ustawą, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

13 . Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00 % obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

14 . Obligacje i inne dłużne papiery 110 780 928,00 5,32 % wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 12 i 13

15 . Zdematerializowane zgodnie z 0,00 0,00 % przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 12

16 . Listy zastawne 20 065 800,00 0,96 %

17 . Kwity depozytowe, w rozumieniu 0,00 0,00 % ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

18 . Należności 31 114 800,00 1,50 %

19 . Środki pieniężne 3 596 471,68 0,17 %

Aktywa razem 2 081 231 769,38 100,00 %

abs/

d3yliea
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3yliea
d3yliea