Trwa ładowanie...
d124aa9
d124aa9

OFE WARTA półroczna stuktura aktywów

...
Share
d124aa9

08.07. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 3 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

Półroczna Struktura Aktywów (stan na dzień 30/06/2010)

d124aa9

Składnik aktywów / Emitent / Data Wartość na dzień Procentow wykupu 30/06/2010 r. y udział w aktywach Funduszu 1 . Obligacje, bony i inne papiery 1 742 392 818,37 62,04% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom DS1013 2013-10-24 90 808 080,00 3,23 % DS1015 2015-10-24 128 060 660,00 4,56 % DS1017 2017-10-25 158 209 284,24 5,63 % DS1019 2019-10-25 65 784 550,00 2,34 % DZ1111 2011-11-24 29 978 109,62 1,07 % IZ0816 2016-08-24 73 936 451,88 2,63 % OK0112 2012-01-25 79 305 000,00 2,82 % OK0711 2011-07-25 100 485 000,00 3,58 % OK0712 2012-07-25 86 250 500,00 3,07 % OK1012 2012-10-25 94 206 000,00 3,35 % PP1013 2013-10-24 50 340 000,00 1,79 % PS0412 2012-04-25 145 526 767,49 5,18 % PS0413 2013-04-25 101 749 000,00 3,62 % PS0414 2014-04-25 143 948 000,00 5,13 % PS0415 2015-04-25 52 420 100,40 1,87 % PS0511 2011-05-24 86 541 790,99 3,08 % WS0922 2022-09-23 105 935 097,82 3,77 % WZ0118 2018-01-25 80 503 624,09 2,87 % WZ0911 2011-09-24 30 383
277,12 1,08 % 2 . Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00 % wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery 111 792 802,51 3,98% wartościowe, w walucie polskiej Bank Millennium S.A. 2010-07-01 111 577 261,68 3,97 % 4 . Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00 wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5 . Akcje spółek notowanych na 803 336 719,03 28,60% regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Bank Polska Kasa Opieki S.A. 62 385 014,97 2,22 % KGHM Polska Miedź S.A. 32 497 335,33 1,16 %
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 31 096 384,02 1,11 % Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 43 883 054,83 1,56 % Powszechna Kasa Oszczędności Bank 67 609 111,05 2,41 % Polski S.A. 6 . Akcje spółek notowanych na rynku 0,00 0,00% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7 . Akcje narodowych funduszy 3 355 129,18 0,12% inwestycyjnych 8 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0,00 0,00 % przez fundusze inwestycyjne zamknięte 9 . Jednostki uczestnictwa zbywane 0,00 0,00% przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 . Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00 % wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6 11 . Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00 % obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 12 . Obligacje przychodowe, o których 0,00 0,00% mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 13 . Zdematerializowane zgodnie z 0,00 0,00% ustawą, o której mowa w pkt 6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 14 . Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 15 . Obligacje i inne dłużne
papiery 90 497 779,00 3,22 % wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14 16 . Zdematerializowane zgodnie z 0,00 0,00% przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13 17 . Listy zastawne 20 041 200,00 0,71 % 18 . Kwity depozytowe, w rozumieniu 0,00 0,00 % ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 19 . Obligacje emitowane przez Bank 26 566 000,00 0,95 % Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 20 . Należności 9 000 907,81 0,32 % 21 . Środki pieniężne 1 427 111,14 0,05 % Aktywa razem 2 808 410 467,04 100,00 %

kom abs

d124aa9

Podziel się opinią

Share
d124aa9
d124aa9