Trwa ładowanie...
dw2103e
espi
15-03-2013 09:32

OPEN FINANCE S.A. - EMISJA OBLIGACJI PRZEZ OPEN FINANCE S.A. (19/2013)

OPEN FINANCE S.A. - EMISJA OBLIGACJI PRZEZ OPEN FINANCE S.A. (19/2013)

Share
dw2103e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | EMISJA OBLIGACJI PRZEZ OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2013 r. Emitent wyemitował 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii B spółki Open Finance S.A. ("Obligacje") o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 45.000.000 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów). Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). Cena emisyjna Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). Emitent ustalił dwa okresy odsetkowe: I. gdzie początek okresu odsetkowego przypada na dzień 15 marca 2013 r. a kończy się w dniu 17 marca 2014 r., II. gdzie początek okresu odsetkowego przypada na dzień 17 marca 2014 r. a kończy się w dniu 16 marca 2015 r., Dniem ustalenia prawa do odsetek z Obligacji jest 6 (słownie: szósty) dzień roboczy poprzedzający dzień płatności odsetek. Odsetki za cały okres odsetkowy wypłacone zostaną osobie lub podmiotowi, któremu
przysługiwały Obligacje na koniec dnia ustalenia prawa do odsetek. Obligacje zostaną wykupione w dniu 16 marca 2015 r., a kwota wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za II okres odsetkowy. Jeżeli jednak dzień wykupu przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Podmiotami uprawnionymi do kwoty wykupu będą Inwestorzy, którzy posiadali Obligacje na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed dniem wykupu. Wykup Obligacji (w tym wykup przed dniem wykupu) będzie dokonywany za pośrednictwem Noble Securities S.A.. Obligacje nie są zabezpieczone i Emitent nie określił celu ich emisji. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Emitent posiadał 45.024 tyś PLN zobowiązań długoterminowych oraz 111.551 tyś PLN zobowiązań krótkoterminowych Emitent nie posiada kredytów bankowych oraz w najbliższych latach nie planuje ich zaciągania. Jednocześnie Emitent
informuje, że Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie ofert prywatnej, w ramach Programu emisji obligacji uchwalonego przez Zarząd Emitenta w dniu 28 maja 2012 r. , o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2012 z dnia 29.05.2012 r. oraz w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 6 marca 2013 r. Emitent informuje również, że w dniu dzisiejszym dokonał przydziału Obligacji, a zatem emisja Obligacji doszła do skutku. Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw2103e

| | | OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPEN FINANCE S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 541 51 00 | | +48 (22) 541 51 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@open.pl | | www.open.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-328-08-36 | | 015672908 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Krzysztof Sokalski Członek Zarządu
2013-03-15 Wojciech Gradowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw2103e
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dw2103e
dw2103e