Trwa ładowanie...
d16aau6
espi

OPEN FINANCE S.A. - Raport roczny R 2014

OPEN FINANCE S.A. - Raport roczny R 2014
Share
d16aau6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2014
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO
1.01.2014-31.12.2014 1.01.2013-31.12.2013 1.01.2014-31.12.2014 1.01.2013-31.12.2013
(badane) (badane) (badane) (badane)
Przychody z tytułu pośrednictwa finansowego 230 944 296 899 55 128 70 506
Koszty działalności operacyjnej 226 356 252 212 54 033 59 894
Zysk brutto 7 331 60 159 1 750 14 286
Zysk netto / całkowity dochód za okres 5 734 52 017 1 369 12 353
Zysk netto / całkowity dochód na jedną akcję: -
? podstawowy z zysku za okres (w zł/ EURO) 0,55 1,04 0,13 0,25
? rozwodniony z zysku za okres (w zł/ EURO) 0,55 1,04 0,13 0,25
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 712 23 979 2 080 5 694
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (36 236) (66 477) (8 650) (15 787)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 23 538 41 492 5 619 9 853
Przepływy pieniężne netto razem (3 986) (1 006) (951) (239)
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
(badane) (badane) (badane) (badane)
Aktywa trwałe, w tym: 377 205 364 280 88 498 87 838
Inwestycje długoterminowe 296 662 296 713 69 601 71 545
Aktywa obrotowe, w tym: 131 185 113 863 30 778 27 455
Należności z tytułu dostaw i usług 21 518 34 299 5 048 8 270
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone przychody prowizyjne 85 229 68 386 19 996 16 490
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 775 7 761 886 1 871
Aktywa razem 508 390 478 143 119 276 115 293
Zobowiązania długoterminowe 14 897 96 631 3 495 23 300
Wyemitowane obligacje - część długoterminowa - 83 303 - 20 087
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 157 464 51 217 36 943 12 350
Wyemitowane obligacje - część krótkoterminowa 108 119 4 909 25 366 1 184
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone wynagrodzenia 25 537 23 406 5 991 5 644
Zobowiązania ogółem 172 361 147 848 40 438 35 650
Kapitał własny ogółem 336 029 330 295 78 837 79 643
Kapitał podstawowy 543 543 127 131
Liczba akcji (tys. sztuk) 54 357 54 357 54 357 54 357
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według następujących zasad: * Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości 1 EURO = 4.2623 zł oraz na 31 grudnia 2013 roku w wysokości 1 EURO = 4.1472 zł; * Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 12miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku (odpowiednio 1 EURO = 4.1893 zł oraz 1 EURO = 4.2110 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2014.pdf Opinia i Raport biegłego rewidenta Open Finance S.A. za rok 2014
Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Open Finance 2.pdf Oświadczenie Zarządu za rok 2014
Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Open Finance 1.pdf Oświadczenie Zarządu za rok 2014
Pismo Prezesa Open Finance za rok 2014.pdf Pismo Prezesa Open Finance za rok 2014
Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2014.pdf Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2014
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działaności Open Finance za rok 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-20
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przyokopowa 33
(ulica) (numer)
+48 (22) 541 51 00 +48 (22) 417 10 73
(telefon) (fax)
ir@open.pl www.open.pl
(e-mail) (www)
521-328-36 015672908
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
(podmiot uprawniony do badania)
d16aau6

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Maurycy Kuhn Prezes Zarządu
2015-03-20 Helena Kamińska Cłonek Zarządu
2015-03-20 Magdalena Łukaszewicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Marek Chomicki Główny Ksiegowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d16aau6

Podziel się opinią

Share
d16aau6
d16aau6