Trwa ładowanie...
d2fzeqh

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer ...

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (19/2015)

Share
d2fzeqh

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| | | | | |
| | Określenie waluty | PLN | | |
| | | | | |
| | Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
| | Data wyceny | 2015-08-31 | 2015-07-31 | |
| | Wartość aktywów netto | 5 866 986,72 | 6 517 720,40 | |
| | Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 298,36 | 331,45 | |
| | | | | |
| | Wartość certyfikatu inwestycyjnego OPERA Za 3 Grosze FIZ spadła o 9,98% w minionym miesiącu, wynosząc 298,36 PLN na koniec sierpnia. Wzrost ryzyka politycznego na warszawskiej giełdzie oraz nasilenie się obaw o kondycję chińskiej gospodarki skłaniają zarządzających do utrzymywania aktywnej polityki inwestycyjnej funduszu. Sierpień upłynął pod znakiem gwałtownego załamania cen akcji na światowych parkietach. Panika została wywołana przez pogarszające się perspektywy wzrostu gospodarczego w Chinach, rodzące obawy o jej implikacje na światową koniunkturę. Rządowy wskaźnik PMI dla przemysłu Państwa Środka (uwzględniający nastroje w największych przedsiębiorstwach) zanotował spadek do poziomu najniższego od 3 lat. Równocześnie, dynamika importu i eksportu wykazuje silne spadki w ujęciu rocznym o ponad 8% w lipcu. Dekoniunktura w chińskim przemyśle prowadzi do coraz mniejszego popytu na surowce, przekładając się na znaczne obniżki ich cen na światowym rynku (zwłaszcza metali przemysłowych oraz surowców
energetycznych). Obawy inwestorów o kondycję ekonomiczną Chin zostały spotęgowane decyzją Banku Ludowego o dewaluacji waluty w stosunku do powiązanego z juanem dolara amerykańskiego. Zarówno skala dewaluacji kursu centralnego USD/CNY (nieco ponad 4,5%), jak i przeprowadzonej obniżki stóp procentowych (cięcie stopy podstawowej o 25 punktów bazowych) choć nieznaczące dały rynkom finansowym sygnał ostrzegawczy, iż założenie dotyczące wzrostu PKB przyjęte w budżecie na ten rok w wysokości co najmniej 7,0% rok do roku, może okazać się zbyt ambitne. Niezrealizowanie wyznaczonego celu byłoby jednoznaczne z największym spowolnieniem gospodarki w bieżącym stuleciu. Słabym odczytom z chińskiej gospodarki towarzyszyła gwałtowna przecena na krajowym rynku akcji, którego hossa została w pierwszej połowie roku sztucznie napędzona przez napływ kapitału spekulacyjnego ze strony drobnych inwestorów. Silnie rosnące wyceny chińskich spółek w bieżącym roku zaczęły odbiegać od coraz słabszych perspektyw wyników finansowych, co w
efekcie przełożyło się na gwałtowne spadki indeksów akcyjnych w czerwcu oraz sierpniu. Fala przeceny dotknęła również parkiety dojrzałych gospodarek, które zanurkowały do najniższych poziomów w bieżącym roku. Indeks S&P 500 spadł w minionym miesiącu o ponad 6%, natomiast indeks DAX aż o ponad 9%. Publikacja ostatnich danych z gospodarek Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych nie wskazuje jednak na ostudzenie koniunktury. Wzrost gospodarczy strefy euro w drugim kwartale przyspieszył bowiem z 1,0% do 1,2%, bilans handlowy utrzymuje się na rekordowo wysokich poziomach, natomiast wskaźniki wyprzedzające (PMI, IFO czy ZEW) sugerują kontynuację pozytywnych tendencji w gospodarce mimo ostatnich zawirowań na globalnych rynkach finansowych. Wizja rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej została oddalona w związku z zawirowaniami na rynku finansowym oraz perspektywą słabszych odczytów inflacyjnych w kolejnych miesiącach spowodowanych ostatnim załamaniem cen
surowców. Jednakże, fundamenty gospodarcze Stanów Zjednoczonych pozostały silne. Odczyt PKB za drugi kwartał został znacząco zrewidowany w górę z 2,3% do 3,7% w ujęciu zannualizowanym głównie za sprawą wyższej kontrybucji konsumpcji oraz inwestycji. Ponadto, zamówienia na dobra trwałe w USA zanotowały w lipcu - kolejny miesiąc z rzędu - silny wzrost, rynek pracy znajduje się w stanie bliskim pełnego zatrudnienia, nastąpiła wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich mierzona wskaźnikiem Conference Board, natomiast dane z rynku nieruchomości są najlepsze od wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku. Publikacja danych dla polskiej gospodarki w sierpniu wywołała mieszane uczucia u krajowych inwestorów. Słabość niektórych odczytów można uznać za przejściowe. Znacząco niżej od oczekiwań uplasował się przede wszystkim odczyt wskaźnika PMI, który spadł w sierpniu z 54,5 do 51,1 pkt. Zniżka może być podyktowana jednorazowymi czynnikami wynikającymi zarówno z perturbacji w dostawach prądu, jak i niepewnością związaną z
zawirowaniami na rynkach finansowych przekładającą się na spadek zamówień eksportowych (zamówienia krajowe pozostały stabilne względem poprzedniego miesiąca). Jednakże, komponent zatrudnienia wskaźnika PMI uplasował się na wysokim poziomie, co może świadczyć o utrzymaniu się dobrych perspektyw dla krajowego przemysłu w kolejnych miesiącach. Ponadto, wzrost PKB w drugim kwartale spowolnił z 3,6% do 3,3%, głównie za sprawą niższej kontrybucji eksportu netto oraz zmniejszeniu dynamiki inwestycji. Spowolnienie inwestycji może stanowić pokłosie okresu przejściowego w perspektywie unijnych środków. Jak wynika bowiem z ankiet NBP firmy dalej widzą popyt na swoje produkty oraz usługi, co wzmacnia ich chęć do dalszego zwiększania mocy produkcyjnych. Rynek pracy ulega stałej poprawie, dzięki czemu stopa bezrobocia osiągnęła poziom najniższy od 2008 roku (10,8% w lipcu), podczas gdy popyt na pracę utrzymuje się stale na podwyższonym poziomie. W efekcie nastroje polskich konsumentów, znajdują się na najwyższym poziomie
od 7 lat. Odczyty produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej za lipiec lekko rozczarowały inwestorów, jednak struktura danych napawa optymizmem wskazując na wysoki popyt na dobra eksportowe oraz inwestycyjne. Obserwowane w niemieckiej gospodarce przyspieszenie powinno dodatkowo umacniać koniunkturę ekonomiczną w Polsce. Zakończony sezon wyników przyniósł wysokie dynamiki wzrostu oraz wiele pozytywnych zaskoczeń w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, korzystających w największym stopniu z solidnego wzrostu PKB. Oprócz solidnych fundamentów oraz utrzymujących się obiecujących perspektyw krajowej gospodarki, dodatkowym czynnikiem skłaniającym do inwestowania w akcje spółek na warszawskiej giełdzie jest stopa dywidendy, której średnia wysokość prezentuje się bardzo atrakcyjne w środowisku niskich stóp procentowych na świecie. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | 22 379 11 10 | | 22 379 11 12 | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | 1070007628 | | 141004862 | | www.opera-tfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

d2fzeqh

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-09-01 Piotr Święcik Członek Zarządu
2015-09-01 Jarosław Mazek Członek Zarządu

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d2fzeqh

Podziel się opinią

Share
d2fzeqh
d2fzeqh