Trwa ładowanie...
d22ooqy

Opis dyskusji na posiedzeniu RPP w lipcu 2009 roku (komunikat)

...

Share
d22ooqy

29.7.Warszawa (PAP) - Poniżej komunikat z opisem dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 29 lipca 2009 roku.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 3,50 proc. w skali rocznej; * stopa lombardowa 5,00 proc. w skali rocznej; * stopa depozytowa 2,00 proc. w skali rocznej; * stopa redyskonta weksli 3,75 proc. w skali rocznej.

Ostatnie dane wskazują, że w II kw. 2009 r. w większości krajów Unii Europejskiej i innych gospodarkach rozwiniętych nastąpił dalszy spadek PKB. Część wskaźników koniunktury sygnalizuje jednak stopniowe wyhamowanie tendencji recesyjnych. Wprawdzie nadal obniżano prognozy wzrostu gospodarczego w strefie euro, jednakże perspektywy wzrostu w gospodarce światowej, w tym w Stanach Zjednoczonych, uległy pewnej poprawie.

d22ooqy

W największych gospodarkach rozwiniętych obserwowany jest spadek ogólnego poziomu cen, co wynika ze spowolnienia światowego wzrostu gospodarczego oraz wcześniejszego spadku cen surowców. Jednakże w ostatnich miesiącach ceny niektórych surowców na rynkach światowych ponownie wzrosły.

W II kw. 2009 r. aktywność gospodarcza w Polsce nadal utrzymywała się na niskim poziomie, o czym świadczy spadek produkcji przemysłowej oraz niska dynamika produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej. Jednocześnie wskaźniki te okazały się w ostatnim okresie lepsze od oczekiwań, a część wskaźników koniunktury sygnalizuje pewną poprawę nastrojów przedsiębiorstw, choć nadal kształtują się one na niskim poziomie. Sytuacja na rynku pracy uległa dalszemu pogorszeniu: pogłębił się spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz wzrosła stopa bezrobocia (po uwzględnieniu czynników sezonowych), czemu towarzyszyło dalsze obniżenie dynamiki nominalnych wynagrodzeń oraz spadek wynagrodzeń realnych. W kierunku ograniczenia wzrostu gospodarczego dodatkowo oddziałuje wyhamowanie akcji kredytowej, w szczególności w sektorze przedsiębiorstw.

W czerwcu br. roczna inflacja CPI obniżyła się do 3,5 proc., tj. do poziomu górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego na poziomie 2,5 proc.. Utrzymywanie się inflacji na podwyższonym poziomie wynika w znacznym stopniu z dokonanych we wcześniejszym okresie podwyżek cen regulowanych. W tym samym kierunku oddziałuje również inercyjny charakter procesów inflacyjnych, o czym świadczy relatywnie wysoki - mimo pewnego obniżenia - poziom inflacji bazowej. Czynnikiem podwyższającym inflację jest także wzrost cen części towarów i usług związany z obserwowaną wcześniej deprecjacją kursu złotego, choć efekt ten stopniowo ulega osłabieniu.

W ocenie Rady, w najbliższym okresie inflacja może nadal kształtować się na podwyższonym poziomie głównie ze względu na relatywnie wysoki roczny wskaźnik cen żywności oraz cen regulowanych, w tym przede wszystkim cen nośników energii. W kierunku utrzymania podwyższonej inflacji może także oddziaływać obserwowany w ostatnim okresie wzrost cen ropy naftowej, częściowo łagodzony przez dotychczasową aprecjację złotego. Jednak w średnim okresie dalszy spadek presji popytowej powinien prowadzić do spadku inflacji.

d22ooqy

Rada ocenia prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniżej celu inflacyjnego za wyższe od prawdopodobieństwa, że inflacja będzie wyższa od celu. W ocenie Rady, dokonane obniżki stóp procentowych NBP wraz ze zmniejszeniem stopy rezerwy obowiązkowej będą sprzyjać powrotowi gospodarki na ścieżkę potencjalnego tempa wzrostu. Decyzje Rady w nadchodzących miesiącach będą uwzględniać napływające informacje dotyczące perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji, sytuację na rynkach finansowych w Polsce i na świecie, informacje dotyczące sektora finansów publicznych oraz kształtowanie się kursu złotego.

Rada będzie nadal analizowała wpływ zmian sytuacji na krajowym rynku międzybankowym na działanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w Polsce.

Rada podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że przystąpienie Polski do ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie, po uzyskaniu koniecznego poparcia politycznego dla zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych aktach prawnych niezbędnych dla przyjęcia euro w Polsce.

Rada przyjęła Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2009 roku. (PAP)

jtt/

d22ooqy

Podziel się opinią

Share
d22ooqy
d22ooqy