Trwa ładowanie...
d3szwac
d3szwac
espi

OPTEAM S.A. - Przekroczenie obrotów z Regionalnym Centrum Naukowo?Technologicznym Województwa Świ...

OPTEAM S.A. - Przekroczenie obrotów z Regionalnym Centrum Naukowo?Technologicznym Województwa Świętokrzyskiego. (37/2013)
Share
d3szwac

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie obrotów z Regionalnym Centrum Naukowo?Technologicznym Województwa Świętokrzyskiego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą z podmiotem: Regionalnie Centrum Naukowo ?Technologiczne Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Podzamczu 45, 26-060 Chęciny (dalej RCNT Województwo Świętokrzyskie). Łączna wartość obrotów na dzień przekazania raportu wynosi 2.698.600,00 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych zero groszy). Umową o najwyższej wartości w ramach kwoty obrotów z RCNT Województwo Świętokrzyskie jest umowa zawarta w dniu 09.09.2013 r., w której Spółka występuje jako Wykonawca, a RCNT Województwo Świętokrzyskie jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostarczenie i instalacja kompletnego sprzętu informatycznego w ramach zadania: "Dostawa systemu transportującego w automatycznym biobanku". Wartość umowy wynosi netto 2.203.250,00 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy) wartość brutto umowy: 2.709.997,50 zł (dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100 groszy). W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić kary umowne: -0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji umowy, -0,2% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, -0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia reakcji ze strony serwisu od momentu zgłoszenia awarii (usterki), - 20% wartości brutto umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w przypadku: -zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, -20% wartości brutto umowy, jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego za wyjątkiem przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych. Pozostałe warunki realizacji umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju transakcji. Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za I półrocze 2013 r. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPTEAM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-002 Jasionka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tajęcina 113
(ulica) (numer)
17 867 21 00 17 852 01 38
(telefon) (fax)
www.opteam.pl
(e-mail) (www)
813-033-45-31 008033000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3szwac

Podziel się opinią

Share
d3szwac
d3szwac