Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2
espi

OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą ERG TECHNOLOGY S.A. (41/2014)

OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą ERG TECHNOLOGY S.A. (41/2014)
Share
d34aew2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu obrotów z firmą ERG TECHNOLOGY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu obrotów kumulowanych z podmiotem ERG Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice. Łączna wartość transakcji na dzień z ERG Technology S.A. na dzień przekazania raportu wynosi netto: 2 421 618,00 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemnaście złotych zero groszy). Transakcją o najwyższej wartości w ramach kumulowanej sumy obrotów z ERG Technology S.A. jest umowa z dnia 01.08.2014 r. Wartość umowy wynosi netto: 143.283,50 zł (sto czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy). W umowie firma ERG Technology S.A. występuje jako Zleceniodawca, a Spółka jako Zleceniobiorca. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń informatycznych, licencji na oprogramowanie oraz wykonanie informatycznych usług wdrożeniowych. Strony przewidziały następujące kary umowne: -Za niedotrzymanie terminów realizacji poszczególnych etapów określonych w harmonogramie wdrożenia w ramach umowy
Zleceniodawca może naliczyć Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 0,2% danego etapu za każdy dzień zwłoki w realizacji takiego etapu. -Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć równowartości 20% wartości umowy. Pozostałe postanowienia umowy są typowe przy realizacji tego rodzaju kontraktów. Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za pierwsze półrocze 2014 r. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPTEAM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-002 Jasionka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tajęcina 113
(ulica) (numer)
17 867 21 00 17 852 01 38
(telefon) (fax)
www.opteam.pl
(e-mail) (www)
813-033-45-31 008033000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Wacław Szary Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2