Trwa ładowanie...
d2g7suz
d2g7suz
espi

OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z Uniwersytetem Rzeszowskim. (28/2013)

OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z Uniwersytetem Rzeszowskim. (28/2013)
Share
d2g7suz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu obrotów z Uniwersytetem Rzeszowskim. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą wg wartości obrotów kumulowanych z podmiotem Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie 35-959 przy ul. Rejtana 16c (Uniwersytet Rzeszowski). Łączna wartość obrotów na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto: 2.535.110,00 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy sto dziesięć złotych zero groszy). Spółka informuje, że najwyższą spośród zawartych transakcji w ramach podanej wartości obrotów z Uniwersytetem Rzeszowskim jest umowa z dnia 12.02.2013 r., której przedmiotem jest rozbudowa przez Spółkę infrastruktury sieciowej Uniwersytetu Rzeszowskiego w kompleksie Naukowo-Dydaktycznym Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii i Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno ? Przyrodniczej. Wartość umowy wynosi netto 2.036.419,00 złotych (dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych zero groszy). Umowa ma zostać zrealizowana w ciągu 45 dni od daty jej podpisania.
Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10% ceny umownej netto za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku gdy szkody przewyższą wartość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od typowych warunków dla tego rodzaju transakcji. Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty transakcji z Uniwersytetem Rzeszowskiem za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna ich wartość na dzień sporządzenia raportu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego w raporcie okresowym za I kwartał 2013 r. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPTEAM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-002 Jasionka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tajęcina 113
(ulica) (numer)
17 867 21 00 17 852 01 38
(telefon) (fax)
www.opteam.pl
(e-mail) (www)
813-033-45-31 008033000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g7suz

Podziel się opinią

Share
d2g7suz
d2g7suz