Trwa ładowanie...
d4m2maj
d4m2maj
espi

ORANGEPL - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ORANGEPL - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
Share
d4m2maj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przychody 12 923 000 14 141 000 3 068 867 3 388 202
II. Zysk operacyjny 788 000 1 574 000 187 129 377 132
III. Zysk przed opodatkowaniem 310 000 1 018 000 73 617 243 914
IV. Skonsolidowany zysk netto 294 000 855 000 69 817 204 859
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 294 000 855 000 69 817 204 859
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,22 0,65 0,05 0,16
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312 1 316 1 312 1 316
VIII. Całkowite dochody ogółem 329 000 794 000 78 129 190 243
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 329 000 794 000 78 129 190 243
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 292 000 1 879 000 781 762 450 211
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 166 000) (2 742 000) (514 367) (656 987)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 324 000) (1 620 000) (314 415) (388 154)
XIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (208 000) (2 465 000) (49 394) (590 617)
stan na 31.12.2013 stan na 31.12.2012 stan na 31.12.2013 stan na 31.12.2012
XIV. Aktywa obrotowe razem 1 852 000 2 210 000 446 566 540 580
XV. Aktywa trwałe razem 20 725 000 21 953 000 4 997 348 5 369 845
XVI. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 225 000 - 54 253 -
XVII. Suma aktywów 22 802 000 24 163 000 5 498 167 5 910 425
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 333 000 6 502 000 1 768 181 1 590 431
XIX. Zobowiązania długoterminowe razem 2 800 000 4 703 000 675 154 1 150 384
XX. Kapitał własny razem 12 631 000 12 958 000 3 045 669 3 169 610
XXI. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 12 629 000 12 956 000 3 045 187 3 169 121
XXII. Kapitał zakładowy 3 937 000 4 007 000 949 315 980 138
XXIII. Zobowiązania powiązane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 38 000 - 9 163 -
W celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2013 roku i 2012 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2013 roku i 2012 roku przeliczono według kursu będącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca za lata zakończone 31 grudnia 2013 roku i 2012 roku.Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przedstawia poniższa tabela:1 euro/ 31 grudnia 2013/ 31 grudnia 2012 Sprawozdanie z sytuacji finansowej/ 4,1472 PLN /4,0882 PLN Rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych /4,2110 PLN/ 4,1736 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia Audytora Grupa.pdf Opinia Audytora do skonsolidowanego raportu Grupy za 2013 rok
Raport Audytora Grupa.pdf Raport Audytora do skonsolidowanego raportu Grupy za 2013 rok
List Prezesa .pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
IFRS Grupa 2013.pdf Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Sprawozdanie Zarządu Grupa 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w 2013 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2014-02-12
ORANGE POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ORANGEPL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-326 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozlimskie 160
(ulica) (numer)
22 527 23 23 22 527 23 41
(telefon) (fax)
investors@orange.com www.orange.pl
(e-mail) (www)
526-02-50-995 012100784
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.)
(podmiot uprawniony do badania)
d4m2maj

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-11 Bruno Duthoit Prezes Zarządu
2014-02-11 Vincent Lobry Wiceprezes Zarządu
2014-02-11 Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu
2014-02-11 Mariusz Gaca Członek Zarządu
2014-02-11 Jacques de Galzain Członek Zarządu
2014-02-11 Jacek Kowalski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-11 Zuzanna Góral Dyrektor Rachunkowości

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4m2maj

Podziel się opinią

Share
d4m2maj
d4m2maj