Trwa ładowanie...
dtzlete
dtzlete
espi

ORBIS - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

ORBIS - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Share
dtzlete
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze/2011
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orbis
Przychody netto ze sprzedaży usług 358690 335564 84905 84582
Zysk z działalności operacyjnej 45717 46662 10822 11762
Zysk netto za okres 38033 33578 9003 8464
Zysk netto za okres przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 38038 33578 9004 8464
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 58631 77853 13878 19624
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -74446 43506 -17622 10966
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15295 -3893 3620 -981
Przepływy pieniężne netto, razem -520 117466 -123 29609
Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł) 0,83 0,73 0,20 0,18
Wartość aktywów trwałych 1790935 1805005 420279 408668
Wartość aktywów obrotowych 267593 271824 62796 61543
Kapitał własny 1902030 1928753 446350 436686
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1901756 1928474 446285 436622
Zobowiązania długoterminowe 37320 36214 8758 8199
Zobowiązania krótkoterminowe 172202 156005 40411 35321
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Orbis S.A.
Przychody netto ze sprzedaży usług 275261 263818 65157 66498
Zysk z działalności operacyjnej 22451 26230 5314 6612
Zysk netto za okres 91095 53737 21563 13545
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53083 39128 12565 9863
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13070 98080 3064 24722
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2698 -7355 -639 -1854
Przepływy pieniężne netto, razem 63455 129853 15020 32731
Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w zł) 1,98 1,17 0,47 0,29
Wartość aktywów trwałych 1935095 1939037 454109 439014
Wartość aktywów obrotowych 233395 160616 54771 36365
Kapitał własny 1885243 1858656 442410 420815
Zobowiązania długoterminowe 40009 39019 9389 8834
Zobowiązania krótkoterminowe 266865 225978 62625 51163
Dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty X-XV) oraz dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty XXIV-XXVIII) prezentowane są na dzień 30.06.2012 oraz 31.12.2011.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-08-29
ORBIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ORBIS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-028 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bracka 16
(ulica) (numer)
022 8260271 022 8273301
(telefon) (fax)
orbissa@orbis.pl orbis.pl
(e-mail) (www)
526 025 04 69 006239529
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
dtzlete

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport zprzegladuGKOrbis_30.06.2012.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
raportzprzegladuOrbis30.06.2012.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
wybranedanefinansowe_30.06.2012.pdf Wybrane dane finansowe
skonsolidowanesprawozdaniefinansoweGKOrbis_30.06.2012.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
sprawozdaniefinansoweOrbis_30.06.2012.pdf Skrócone środroczne sprawozdanie finansowe
sprawozdanie_ ZarząduGKOrbis_ 30.06.2012.pdf Sprawozdanie Zarzadu z działalności Grupy Kapitałowej
oswiadczeniazarzadu30.06.2012.pdf Oświadczenia Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Laurent Francois Picheral Prezes Zarządu
2012-08-28 Ireneusz Andrzej Węgłowski Wiceprezes Zarządu
2012-08-28 Marcin Szewczykowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtzlete

Podziel się opinią

Share
dtzlete
dtzlete